Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_21

title Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date 2011/01/13
source RLW_00003.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html)
genre wikipedia
subcorpus wikipedia Kyoto
terms of use Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1sanjoo-keihan-eki
 2eki-joohoo
 3sanjoo-keihan-eki- wa , kyooto-shi-higashiyama-ku ni aru , kyooto-shiei-chika-tetsu-toozai-sen no tetsudoo-eki .
 4eki-bangoo wa tii-juu-ichi .
 5setsuzoku suru tetsudoo-rosen
 6keihan-denki-tetsudoo
 7chika no kaisatsu-gai-konkoosu o-tsuuji-te tsunagat te iru .
 8eki-koozoo
 9hoomu wa chika yon soo ni ari , hoka no toozai-sen no eki to dooyoo , fukusen-shimashiki-hoomu LRB ichi men ni sen RRB de , purattohoomu-anzen-taisaku ga setchi sa re te iru .
 10toozai-sen no eki wa eki goto ni suteeshon-karaa ga seitei sa re te iru ga , sanjoo-keihan-eki no suteeshon-karaa wa botan-iro .
 11eki-shuuhen
 12eki no shuuhen oyobi basu-noriba ni-tsui-te wa sanjoo-keihan o sanshoo .
 13ekimei
 14chika-tetsu-kaigyoo-izen kara , kyooto-shiei-basu too de wa kono chiten-mei o ‘ sanjoo-keihan ’ to yon de iru .
 15keihan-denki-tetsudoo no san-joo-eki LRB kyooto-fu RRB de wa naku shiei-chika-tetsu no hoo ga san-joo-keihan-eki to tasha no namae o nanot te iru .
 16sono ta
 17eki-shisetsu wa dai-san-sekutaa de aru kyooto-shiei-chika-tetsu-toozai-sen-rekishi-kabushiki-gaisha ga kensetsu .
 18nao , toozai-sen ni noriire te iru keihan-keishin-sen wa motomoto misasagi-eki yori kono eki no chijoo o hashit te i ta koto kara , toosho wa kono eki made no noriire o yotei shi te i ta ga , kono fukin de wa orikaeshi-unten o suru no ni hitsuyoo na supeesu ga kakuho deki nakat ta tame , kaigyoo-ji wa hito tsu saki no kyooto-shi-yakusho-mae-eki made no noriire to nat ta LRB sono go , nisen-hachi nen ni toozai-sen ga uzumasa-tenjin-gawa-eki e enchoo sa re ta toki ni , dooeki made noriire-kukan ga enchoo sa re te iru RRB .