Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_6

title:Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date:2011/01/13
source:BDS_00006.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html).
genre:wikipedia
subcorpus:wikipedia Kyoto
terms of use:Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1amida-sanzon
 2amida-sanzon LRB amida-san-zo-n RRB wa , bukkyoo ni-oke-ru butsuzoo-anchi-keishiki no hito tsu .
 3amida-nyorai o chuuson to shi , kannon-bosatsu o hidari-wakiji , seishi-bosatsu o migi-wakiji to suru sanzon-keishiki de aru .
 4LRB nao , kono baai no ‘ hidari ’ ‘ migi ’ to-wa chuuson kara mi ta ‘ hidari ’ ‘ migi ’ o sasu . RRB
 5kannon-bosatsu wa amida-nyorai no jihi o arawasu keshin de ari , seishi-bosatsu wa chie o arawasu keshin to sa reru .
 6wakiji no kannon-bosatsu wa , hookan no ue ni amida no kebutsu o arawasu shi , seishi-bosatsu wa mizugame o motsu no-de , ryoo-wakiji wa hikaku-teki kubetsu ga tsuke yasui .
 7nihon de wa , hooryuu-ji-kennoo-hoomotsu shijuu-hat-tai-butsu LRB tookyoo-kokuritsu-hakubutsu-kan-zoo RRB chuu no doozoo-amida-san-sonzoo LRB juubun RRB , hooryuu-ji no tachibana-fujin-zushi nai ni anchi no doozoo-amida-san-sonzoo LRB kokuhoo RRB nado ga furui sakurei de aru .
 8chuuson o zazoo , wakiji o ryuuzoo LRB ryuuzoo RRB to suru mono LRB rei : kyooto ninna-ji-zoo RRB , chuuson wakiji tomo ryuuzoo to suru mono LRB rei : hyoogo joodo-ji-zoo RRB , chuuson wakiji tomo zazoo to suru mono LRB rei : kyooto seiryoo-ji-zoo RRB , chuuson wa zazoo , wakiji wa kiza LRB hizamazuku RRB suru mono LRB rei : kyooto sanzen-in-zoo RRB nado , keishiki wa kakushu aru .
 9chuuson wa zazoo , wakiji wa kiza to suru mono wa raigoo-keishiki no amida-san-sonzoo de ari , kono baai , hidari-wakiji no kannon-bosatsu wa oojoo-sha o mukaetoru tame no rendai o sasagemotsu no ga futsuu de aru .
 10mata , jizoo-bosatsu to ryuuju-bosatsu o fukume te go-sonzoo to shi ta sakurei mo mi rareru .