コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

wikipedia_RepoManのコンテキスト表示

title Wikipedia article
date 2013/11/01
source レポマン-Wikipedia.html
genre wikipedia
terms of use Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0


 1repoman
 2arasuji
 3rosanzerusu .
 4panku no seinen ottoo wa tsutome te i ta suupaamaaketto o kaiko sa re , kazoku kara wa utonji rare , monmon to shi ta hibi o sugoshi te i ta .
 5aru hi , ottoo wa shakkin no kata to-shi-te jidoo-sha o kaishuu suru gyoosha = repoman no baddo to-iu otoko to shiriai , jibun mo repoman ni naru koto o kimeru .
 6aru hi , ichi dai no kuruma ni koogaku no kenshoo-kin ga kake rare , ottoo-tachi wa iro-meki-tatsu .
 7shoobai-gataki to no kakehiki no sue , kuruma no kaishuu ni seikoo shi ta ottoo-tachi de at ta ga , sono kuruma ni wa nan-to uchuu-jin no shitai ga tsuma re te i ta .
 8ottoo-tachi wa seifu no tesaki no soshiki kara nerawa reru hame ni naru .