ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * mi tami ware * ik yeru sirusi ari * ame tuti no * sakayuru toki ni * ap ye raku omopeba MYS.6.996
 2. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ika sama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 3. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 4. * nani se mu ni * inoti wo motona * naga ku pori se mu * ik yeri tomo * wa ga omopu imo ni * yasu ku apa naku ni MYS.11.2358
 5. * nemokoro ni * kata mopi sure ka * ko no koro no * wa ga kokorodwo no * ik yeru to mo na ki MYS.11.2525
 6. * kusa makura * tabi no ke ni site * tuma sakari * ipye di omopu ni * ik yeru subye na si MYS.13.3347b
 7. * maswo kagami * mi aka nu imo ni * apa zusite * tukwi no pe nure ba * ik yeri to mo na si MYS.12.2980
 8. * sipo miteba * min awa ni ukabu * managwo ni mo * ware pa ik yeru ka * kwopwi pa sina zute MYS.11.2734
 9. * yosi we ya si * sina mu yo wa g imo * ik yeri tomo * kaku nomwi koso a ga * kwopwi watari na me MYS.13.3298
 10. * ama zakaru * pina no ara nwo ni * kimi wo okite * omopitutu areba * ik yeru two mo na si MYS.2.227
 11. * pusuma di wo * * pikide no yama ni * imo wo okite * yama di omopu ni * ik yeru two mo na si MYS.2.215
 12. * itu made ni * ika mu inoti so * oboroka ni * kwopwitutu ara zupa * sina mu masar eri MYS.12.2913
 13. * notise yama * noti mo apa mu to * omope koso * sinu be ki mono wo * kyepu made mo ik yere MYS.4.739
 14. * kwopwi sina mu * toki pa nani se mu * ik yeru pi no * tame koso imo wo * mi maku pori sure MYS.4.560
 15. * tama ta suki * kake nu toki na ku * wa ga omopu * imo ni si apa ne ba * akane sasu * piru pa simira ni * nubatama no * yworu pa sugara ni * i mo ne zu ni * imo ni kwopuru ni * ik ye ru subye na si MYS.13.3297
 16. * momo yo si mo * ti yo si mo ikite * ara me ya mo * wa ga omopu imo wo * okite nageka mu MYS.11.2600
 17. * utusemi no * pito me wo sige mi * apa zusite * tosi no pe nureba * ik yeri to mo na si MYS.12.3107
 18. * mi ke mukapu * apadi no sima ni * tada mukapu * minumye no ura no * oki pye ni pa * puka miru tori * ura mwi ni pa * nanoriso karu * pukamiru no * mi maku posi kye do * nanoriso no * ono ga na wosi mi * ma tukapi mo * yara zute ware pa * ik yeri to mo na si MYS.6.946
 19. * sira tama no * mi gaposi * kimi wo * mi zu pisa ni * pina ni si woreba * ik yeru to mo na si MYS.19.4170
 20. * pusuma di wo * * pikide no yama ni * imo wo okite * yama di wo yukeba * ik yeri to mo na si MYS.2.212
 21. * wasure kusa * wa ga pimo ni tuku * toki to na ku * omopi watareba * ik yeri to mo na si MYS.12.3060
 22. * ikite araba * mi maku mo sira zu * nani si kamo * sina mu yo imo to * ime ni mi ye turu MYS.4.581
 23. * yasu yasu mo * ik yeraba ara mu wo * pata ya pata * munagi wo toru to * kapa ni nagaru na MYS.16.3854
 24. * kwopwi kwopwite * noti mo apa mu to * nagusamoru * kokoro si na kupa * ikite ara me ya mo MYS.12.2904
 25. * ik yeru yo ni * kwopwi to ipu mono wo * api mi neba * kwopwi no uti ni mo * ware so kurusi ki MYS.12.2930


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 42)