ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ma ke naga ku * ime ni mo mi ye zu * taye nu tomo * wa ga kata kwopwi pa * yamu toki mo arazi MYS.11.2815
  2. * paru pi wo * kasuga no yama no * taka kura no * mikasa no yama ni * asa sara zu * kumo wi tanabiki * kapo dori no * ma na ku siba naku * kumo wi nasu * kokoro isaywopi * so no tori no * kata kwopwi nomwi ni * piru pa mo * pi no kotogoto * yworu pa mo * ywo no kotogoto * tatite wite * omopi so wa ga su ru * apa nu kwo yuwe ni MYS.3.372
  3. * tabi ni ini si * kimi si mo tugite * ime ni mi yu * a ga kata kwopwi no * sike kyereba kamo MYS.17.3929
  4. * subye mo na ki * kata kwopwi wo su to * ko no koro ni * wa ga sinu be ki pa * ime ni mi ye ki ya MYS.12.3111
  5. * api omopa zu * kimi pa masa medo * kata kwopwi ni * ware pa so kwopuru * kimi ga sugata ni MYS.12.2933
  6. * pigurasi pa * toki to nakedomo * kata kwopwi ni * tawaya mye ware pa * toki waka zu naku MYS.10.1982
  7. * midu kukuru * tama ni mazir eru * iswo kapi no * kata kwopwi nomwi ni * tosi pa pe ni tutu MYS.11.2796


showing results 1 to 7 of 7