ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * wa ga sekwo ga * atwo pumi motome * opi yukaba * kwi no seki mori i * todome te mu kamo MYS.4.545
  2. * uraburete * kare ni si swode wo * mata makaba * sugwi ni si kwopwi i * midare ko mu kamo MYS.12.2927
  3. * tukupa ne no * wotemo konomo ni * mori bye suwe * papa i moredomo * tama so api ni kyeru MYS.14.3393
  4. * ame tuti no * kamwi wo inorite * wa ga kwopuru * kimi i kanarazu * apa zara me ya mo MYS.13.3287
  5. * aritigata * ari nagusamete * yuka medomo * ipye n aru imo i * obobosi mi se mu MYS.12.3161
  6. * koto kiywo ku * ita mo na ipi so * pito pi dani * kimi i si na ku pa * tape gata ki kamo MYS.4.537
  7. * ina to ipedo * kata re kata re to * nora se koso * sipwi i pa mawose * sipwi katari to noru MYS.3.237
  8. * pirakata yu * puye puki noboru * apumi no ya * kena no waku gwo i * puye puki noboru NSK.98
  9. * asiya no * unapi wotomye no * ya tose kwo no * kata opwi no toki yu * wo banari ni * kami taku madeni * narabi wiru * ipye ni mo mi ye zu * utuyupu no * komorite woreba * mi te si ka to * ibusemu toki no * kaki po nasu * pito no twopu toki * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * puse ya taku * sususi kipopi * api ywobapi * si kyeru toki pa * yaki tati no * ta kami osi neri * sira mayumi * yuki tori opite * midu ni iri * pwi ni mo ira mu to * tati mukapi * kipopi si toki ni * wagimo kwo ga * papa ni katara ku * situ ta maki * iyasi ki wa ga yuwe * masura wo no * araswopu mireba * ik yeri tomo * apu be ku are ya * sisi kusiro * yomwi ni mata mu to * komori nu no * sita pape okite * uti nageki * imo ga inureba * tinu wotokwo * so no ywo ime ni mi * tori tutu ki * opi yuki kyereba * okure taru * unapi wotokwo i * ame apugi * sakyebi orabi * asi zuri si * ki kami takyebwite * mokoro wo ni * makete pa arazi to * kaki paki no * wo tati tori paki * tokorotura * tome yuki k yereba * ugara dwoti * i yuki tudwopi * naga ki yo ni * sirusi ni se mu to * topo ki yo ni * katari tuga mu to * wotomye tuka * naka ni tukuri oki * wotokwo tuka * konata kanata ni * tukuri ok yeru * yuwe yosi kikite * sira nedomo * nipi mo no goto mo * ne naki turu kamo MYS.9.1809


showing results 1 to 9 of 9