ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * ama wotomye * tama motomu rasi * oki tu nami * kasikwo ki umi ni * puna de s e ri miyu MYS.6.1003
 2. * udi gapa wo * pune watase wo to * ywobapedomo * kikoye zaru ra si * kadi no to mo se zu MYS.7.1138
 3. * ko no ywo ra pa * sa ywo puke nu rasi * kari ga ne no * kikoyuru swora yu * tukwi tati wataru MYS.10.2224
 4. * mi yuki puru * puyu pa kyepu nomwi * ugupisu no * naka mu paru pye pa * asu ni si aru rasi MYS.20.4488
 5. * ugupisu no * paru ni naru rasi * kasuga yama * kasumi tanabiku * ywo me ni mire domo MYS.10.1845
 6. * sipo pureba * tomo ni kata ni ide * naku tadu no * kowe topo zakaru * iswo mwi su rasi mo MYS.7.1164
 7. * tama ni nuku * pana tatibana wo * tomosi mi si * ko no wa ga satwo ni * ki naka zu aru rasi MYS.17.3984
 8. * wo no upe ni * puri ok yeru yuki si * kaze no muta * koko ni tiru rasi * paru ni pa aredomo MYS.10.1838
 9. * api omopa zu * kimi pa aru rasi * nubatama no * ime ni mo mi ye zu * uke pite nure do MYS.11.2589
 10. * yupu sareba * kadi no to su nari * ama woto mye * oki tu mo kari ni * puna de su rasi mo MYS.7.1152b
 11. * yupu sareba * wogura no yama ni * naku sika pa * ko yopi pa naka zu * i ne ni kye rasi mo MYS.8.1511
 12. * nubatama no * ywo pa ake nu rasi * tama no ura ni * asari suru tadu * naki wataru nari MYS.15.3598
 13. * mwomwo siki no * opo miya pito pa * udura tori * pire tori kakete * mana basira * wo yuki ape * nipa suzume * uzusumari wite * kyepu mo ka mo * saka miduku rasi * taka pikaru * pi no miya pito * koto no * katari goto mo * ko woba KK.102
 14. * wotomye ra ga * noti no sirusi to * * tuge wo gusi * opwi kapari opwite * nabiki kye rasi mo MYS.19.4212
 15. * amagwir api * pi kata puku rasi * midu kukwi no * woka no minatwo ni * nami tati wataru MYS.7.1231
 16. * utukusi * to * omo p ye ri kye ra si * na wasure to * musubi si pimo no * toku raku omopeba MYS.11.2558
 17. * inisipye no * nana no sakasi ki * pito domo mo * pori se si mono pa * sake ni si aru rasi MYS.3.340
 18. * ima ywori pa * aki duki nu rasi * asipikwi no * yama matu kage ni * pigurasi naki nu MYS.15.3655
 19. * kyesa no asake * kari ga ne kiki tu * kasuga yama * momiti ni kye rasi * wa ga kokoro ita si MYS.8.1513
 20. * imo ga kadwo * ide iri no kapa no * se wo paya mi * wa ga ma tuma duku * ipye mopu rasi mo MYS.7.1191
 21. * ama no gapa * sira nami taka si * wa ga kwopuru * kimi ga puna de pa * ima si su ra si mo MYS.10.2061
 22. * tumuga nwo ni * suzu ga oto kikoyu * kamusida no * tono no nakati si * to gari su rasi mo MYS.14.3438a
 23. * mo kari bune * oki kogi ku rasi * imogasima * katami no ura ni * tadu kakeru miyu MYS.7.1199
 24. * mi yosi nwo no * yosi nwo no miya pa * yama kara si * taputwo karu ra si * kapa kara si * sayake karu ra si * ame tuti to * naga ku pisasi ku * yorodu yo ni * kapara zu ara mu * idemasi no miya MYS.3.315
 25. * mi yosi nwo no * yosi nwo no miya pa * yama kara si * taputwo karu ra si * kapa kara si * sayake karu ra si * ame tuti to * naga ku pisasi ku * yorodu yo ni * kapara zu ara mu * idemasi no miya MYS.3.315


Page of 8      (currently showing results 1 to 25 of 190)