ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * aki no ta no * po muki mi gateri * wa ga kwo ga * pusa ta wori k yeru * wominapyesi kamo MYS.17.3943
  2. * noto no umi ni * turi suru ama no * izari pwi no * pikari ni i ikye * tukwi mati gateri MYS.12.3169
  3. * wa ga pune pa * oki yu na sakari * mukape bune * katamati gateri * ura yu kogi apa mu MYS.7.1200
  4. * ume no pana * saki tiru sono ni * ware yuka mu * kimi ga tukapi wo * kata mati gateri MYS.10.1900
  5. * ara tama no * tosi yuki kapari * paru sareba * pana nomwi nipopu * asipikwi no * yama sita toyomi * oti tagiti * nagaru sakita no * kapa no se ni * ayu kwo sa basiru * sima tu tori * u kapi tomonape * kagari sasi * nadusapi yukeba * wagimo kwo ga * kata mi gatera to * kurenawi no * ya sipo ni somete * okose taru * koromo no suswo mo * toporite nure nu MYS.19.4156
  6. * ume no pana * saki tiru sono ni * ware yuka mu * kimi ga tukapi wo * kata mati gatera MYS.18.4041
  7. * yama no pye no * mi wi wo mi gateri * kamu kaze no * ise wotomye domo * api mi turu kamo MYS.1.81
  8. * puri pura zu * tono gumoru ywo pa * nure pidu to * kwopwitutu wori ki * kimi mati gateri MYS.3.370


showing results 1 to 8 of 8