ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * tukwi mi reba * onazi * kuni nari * yama kosoba * kimi ga atari wo * pyedate tari kyere MYS.18.4073
  2. * kimi ga muta * yuka masi monowo * onazi * koto * okurete woredo * yo ki koto mo na si MYS.15.3773
  3. * kwopwi sina mu * soko mo onazi * so * nani se mu ni * pito me pito goto * kotita mi wa ga se mu MYS.4.748
  4. * asipikwi no * yama pa na ku moga * tukwi mi reba * onazi ki satwo wo * kokoro pyedate tu MYS.18.4076
  5. * tama no wo no * kukuri yosetutu * suwe tupi ni * yuki pa wakare zu * onazi * wo ni ara mu MYS.11.2790


showing results 1 to 5 of 5