ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * suminoye no * asa sapa wo nwo no * kakitupata * kinu ni suri tuke * ki mu pi sira zu mo MYS.7.1361
 2. * asa di para * tipu ni asi pumi * kokoro gu mi * wa ga omopu kwo ra ga * ipye no atari mi tu MYS.12.3057a
 3. * asa di para * wo nwo ni sime yupu * muna koto mo * ko mu to sirase si * kimi wo si mata mu MYS.12.3063b
 4. * asa midori * some kake tari to * miru madeni * paru no yanagwi pa * moye ni kyeru kamo MYS.10.1847
 5. * yama taka mi * yupu pi kakuri nu * asa di para * noti mi mu tame ni * sime yupa masi wo MYS.7.1342
 6. * aki pagwi pa * saku be ku aru rasi * wa ga yadwo no * asa di ga pana no * tiri yuku mireba MYS.8.1514
 7. * asa di para * wo sone wo sugwi * momo dutapu * nute yuraku mo yo * okime ku rasi mo NSK.85
 8. * kyesa nakite * yuki si kari ga ne * samu mi ka mo * ko no nwo no asa di * iro duki ni kyeru MYS.8.1578
 9. * tubana nuku * asa di ga para no * tubosumire * ima sakari n ari * wa ga kwopura ku pa MYS.8.1449
 10. * asa di para * tipu ni asi pumi * kokoro gu mi * wa ga omopu imo ga * ipye no atari mi tu MYS.12.3057b
 11. * kyesa no asake * kari ga ne samu ku * kiki si nape * nwo pye no asa di so * iro duki ni kyeru MYS.8.1540
 12. * asa di para * kari sime sasite * muna koto mo * yosa ye si kimi ga * koto wo si mata mu MYS.11.2755
 13. * inami nwo no * asa di osi nabe * sa nuru ywo no * ke naga ku si areba * ipye si sinwopa yu MYS.6.940
 14. * wa ga kadwo no * asa di iro duku * yonabari no * namisiba no nwo no * momiti tiru rasi MYS.10.2190
 15. * asa zinwo para * kosi nadumu * swora pa yuka zu * asi ywo yuku na KK.35
 16. * aki sareba * oku sira tuyu ni * wa ga kadwo no * asa di ga ura pa * iro duki ni kyeri MYS.10.2186
 17. * kamunabwi no * asa zinwo para no * utukusi mi * wa ga omopu kimi ga * kowe no siru kyeku MYS.11.2774
 18. * matu kage no * asa di no upe no * sira yuki wo * keta zute oka mu * koto ba ka mo na ki MYS.8.1654
 19. * kimi ni niru * kusa to mi si ywori * wa ga sime si * nwo yama no asa di * pito na kari so ne MYS.7.1347
 20. * asa pa nwo ni * tati kamusa buru * suga no ne no * nemokoro tare yuwe * wa ga kwopwi naku ni MYS.12.2863a
 21. * kasuga nwo no * asa di ga upe ni * omopu dwoti * aswobu ko no pi pa * wasura ye me ya mo MYS.10.1880
 22. * asa di para * wo dani wo sugwite * mwomwo dutapu * nute yuraku mo * okime ku rasi mo KK.111
 23. * kurenawi no * asa pa no nwo ra ni * karu kaya no * tuka no apida mo * wa wo wasura su na MYS.11.2763
 24. * aki kaze no * samu ku puku nape * wa ga yadwo no * asa di ga moto ni * koporogi naku mo MYS.10.2158
 25. * ma kuzu papu * wo nwo no asa di wo * kokoro yu mo * pito pika me ya mo * wa ga na kye naku ni MYS.11.2835


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 28)