ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * aka gwoma no * agaki paya kyeba * kumo wi ni mo * kakuri yuka mu zo * swode makye wa g imo MYS.11.2510
  2. * awo kwoma no * a gaki wo paya mi * kumo wi ni so * imo ga atari wo * sugwite ki ni kyeru MYS.2.136a
  3. * usaka kapa * wataru se opo mi * ko no a ga uma no * a gaki no midu ni * kinu nure ni kyeri MYS.17.4022
  4. * awo kwoma no * a gaki wo paya mi * kumo wi ni so * imo ga atari pa * kakuri ki ni kyeru MYS.2.136b
  5. * sawatari no * tegwo ni i yuki api * aka gwoma ga * agaki wo paya mi * koto topa zu ki nu MYS.14.3540


showing results 1 to 5 of 5