ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * asuka gapa * taka gapa yoka si * kwoye ko si wo * makoto ko yopi pa * ake zu mo yuka nu ka MYS.12.2859
 2. * ama no para * purisake mireba * ywo zo puke ni kyeru * yosi we ya si * pito ri nuru ywo pa * akeba ake nu tomo MYS.15.3662
 3. * ama no para * purisake mireba * ywo zo puke ni kyeru * yosi we ya si * pito ri nuru ywo pa * akeba ake nu tomo MYS.15.3662
 4. * nubatama no * ywo pa ake nu rasi * tama no ura ni * asari suru tadu * naki wataru nari MYS.15.3598
 5. * mimoro no * kamunabwi yama ni * tati mukapu * mikaki no yama ni * aki pagwi no * tuma wo maka mu to * asa duku ywo * ake maku wosi mi * asi pikwi no * yamabikwo toyome * ywobi tate naku mo MYS.9.1761
 6. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 7. * aki sareba * kwopwisi mi imo wo * ime ni dani * pisasi ku mi mu wo * ake ni kyeru kamo MYS.15.3714
 8. * koko nisite * sogapi ni mi yuru * wa ga sekwo ga * kaki tu no tani ni * ake sareba * pari no sa yeda ni * yupu sareba * pudi no sigemi ni * parwoparwo ni * naku pototogisu * wa ga yadwo no * uwe kwi tatibana * pana ni tiru * toki wo madasi mi * ki naka naku * soko pa uramwi zu * sikaredomo * tani katadukite * ipye wi s eru * kimi ga kiki tutu * tuge naku mo u si MYS.19.4207
 9. * momiti ba no * sugwi maku wosi mi * omopu dwoti * aswobu ko yopi pa * ake zu mo ara nu ka MYS.8.1591
 10. * umakori * aya ni tomo si ku * naru kamwi no * oto nomwi kiki si * mi yosi nwo no * ma kwi tatu yama yu * mi oroseba * kapa no se gotoni * ake kureba * asa gwiri tati * yupu sareba * kapadu naku nabe * pimo toka nu * tabi ni si areba * wa nomwi site * kiywo ki kapara wo * mi raku si wosi * mo MYS.6.913
 11. * ya sima kuni * tuma maki kanete * paru pi no * kasuga no kuni ni * kupasi * mye wo * ari to kikite * yorosi * mye wo * ari to kikite * ma kwi saku * pi no ita two wo * osi piraki * ware iri masi * atwo dwori * tuma dwori site * makura dwori * tuma dwori site * imo ga te wo * ware ni maka sime * wa ga te woba * imo ni maka sime * masakidura * tadaki azapari * sisi kusiro * uma i ne si twoni * nipa tu tori * kakye pa naku nari * nu tu tori * kigisi pa toyomu * pasi kyeku mo * imada ipa zute * ake ni kyeri wagimo NSK.96
 12. * kwopwi tutu mo * kyepu pa ara medo * tama kusige * ake na mu asu wo * ika ni kurasa mu MYS.12.2884
 13. * tama kusige * itu si ka ake mu * puse no umi no * ura wo yukitutu * tama mo piripa mu MYS.18.4038
 14. * ama no gapa * se wo paya mi ka mo * nubatama no * ywo pa ake ni tutu * apa nu pikwo posi MYS.10.2076
 15. * tada ko yopi * api taru kwo ra ni * koto dopi mo * imada se zusite * sa ywo so ake ni kyeru MYS.10.2060
 16. * pito no nuru * uma i pa ne zute * pasikiyasi * * kimi wo omopu ni * ake ni kyeru kamo MYS.11.2369b
 17. * masura wo no * ide tati mukapu * puru satwo no * kamunabwi yama ni * ake kureba * tumi no sa yeda ni * yupu sareba * kwo matu ga ure ni * satwo bito no * kiki kwopuru made * yama bikwo no * api toyomu made * pototogisu * tuma gwopwi su rasi * sa ywo naka ni naku MYS.10.1937
 18. * siki tape no * makura ugwokite * i neraye zu * mono mopu ko yopi * paya mo ake nu kamo MYS.11.2593
 19. * itu si ka mo * ko no ywo no ake mu * ugupisu no * ko tutapi tirasu * ume no pana mi mu MYS.10.1873
 20. * aka toki to * kakye pa naku nari * yosi we ya si * pito ri nuru ywo pa * akeba ake nu tomo MYS.11.2800
 21. * aka toki to * kakye pa naku nari * yosi we ya si * pito ri nuru ywo pa * akeba ake nu tomo MYS.11.2800
 22. * tama kusige * ake maku wosi ki * atara ywo wo * koromo de karete * pito ri kamo ne mu MYS.9.1693
 23. * nubatama no * yworu mi si kimi wo * akuru asita * apa zu ma nisite * ima zo kuyasi ki MYS.15.3769
 24. * wori akasi mo * ko yopi pa noma mu * pototogisu * ake mu asita pa * naki watara mu MYS.18.4068
 25. * nubatama no * ko no ywo na ake so * akara piku * asa yuku kimi wo * mataba kurusi * mo MYS.11.2389


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 56)