ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * mika no para * tabi no yadori ni * tamapoko no * miti no yuki api ni * ama kumo no * yoso nomwi mi tutu * koto dopa mu * yosi no na kyereba * kokoro nomwi * musetutu aru ni * ame tuti no * kamwi koto yosete * sikitape no * koromo de kapete * ono duma to * tanom yeru ko yopi * aki no ywo no * momo ywo no naga sa * ari kose nu kamo MYS.4.546
 2. * sada no ura ni * yosu ru sira nami * apida na ku * omopu wo nani ka * imo ni api kata ki MYS.12.3029
 3. * i yuki api no * saka no pumoto ni * saki woworu * sakura no pana wo * mise mu kwo mo ga mo MYS.9.1752
 4. * wa ga mot eru * mi tu api ni yor e ru * ito motite * tuke te masi mono * ima so kuyasi ki MYS.4.516
 5. * ime no api pa * kurusi kari kyeri * odorokite * kaki sagure domo * te ni mo pure neba MYS.4.741
 6. * oso paya mo * na wo koso mata me * muka tu wo no * sipi no kwo yade no * api pa tagapazi MYS.14.3493a
 7. * api kata ki * kimi ni ap yeru ywo * pototogisu * atasi toki yu pa * ima koso naka me MYS.10.1947
 8. * yamasiro no * ipata no mori ni * kokoro oso ku * ta muke si tare ya * imo ni api kata ki MYS.12.2856
 9. * wotomye ra ni * yuki api no wase wo * karu toki ni * nari ni kye ra si mo * pagwi no pana saku MYS.10.2117
 10. * tada no api pa * api katu masizi * * isi kapa ni * kumo tati wata re * mitutu sinwopa mu MYS.2.225
 11. * sika no ama no * iswo ni kari posu * nanoriso no * na pa nori te si wo * nani ka api kata ki MYS.12.3177


showing results 1 to 11 of 11