ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * yama no pa ni * isaywopu tukwi no * ide mu ka to * wa ga matu kimi ga * ywo pa kutati tutu MYS.6.1008
  2. * umi ga yukeba * kosi nadumu * opo kapara no * uwe gusa * umi ga pa * isaywopu KK.36
  3. * ame tuti to * wakare si toki yu * pisakata no * ama tu sirusi to * sadame te si * ama no kapara ni * ara tama no * tukwi wo kasanete * imo ni apu * toki samorapu to * tati matu ni * wa ga koromo de ni * aki kaze no * puki kapyerapeba * tatite wite * tadwoki wo sira ni * mura kimo no * kokoro isaywopi * toki kinu no * omopi midarete * itu si ka to * wa ga matu ko yopi * ko no kapa no * nagare no naga ku * ari kose nu kamo MYS.10.2092
  4. * paru pi wo * kasuga no yama no * taka kura no * mikasa no yama ni * asa sara zu * kumo wi tanabiki * kapo dori no * ma na ku siba naku * kumo wi nasu * kokoro isaywopi * so no tori no * kata kwopwi nomwi ni * piru pa mo * pi no kotogoto * yworu pa mo * ywo no kotogoto * tatite wite * omopi so wa ga su ru * apa nu kwo yuwe ni MYS.3.372
  5. * yama no pa ni * isaywopu tukwi wo * itu to ka mo * wa pa mati wora mu * ywo pa puke ni tutu MYS.7.1084
  6. * pito ne ro ni * ip aru mono kara * awo ne ro ni * isaywopu kumo no * yosori tuma pa mo MYS.14.3512
  7. * yama no pa ni * isaywopu tukwi wo * ide mu ka to * matitutu woru ni * ywo so kutati kyeru MYS.7.1071
  8. * mono nopu no * ya swo udi kapa no * azirwo kwi ni * isayopu nami no * yuku pye sira zu mo MYS.3.264
  9. * komori ku no * patuse no yama no * yama no ma ni * isaywopu kumo pa * imo ni ka mo ara mu MYS.3.428
  10. * mi ye zu tomo * tare kwopwi zara me * yama no pa ni * isaywopu tukwi wo * yoso ni mi te si ka MYS.3.393


showing results 1 to 10 of 10