ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * imo ni kwopwi * i ne nu asake ni * wosi dori no * koko yu wataru pa * imo ga tukapi ka MYS.11.2491
 2. * opopara no * puri ni si satwo ni * imo wo okite * ware i ne kane tu * ime ni mi ye koso MYS.11.2587
 3. * yupu sareba * wogura no yama ni * naku sika pa * ko yopi pa naka zu * i ne ni kye rasi mo MYS.8.1511
 4. * inisipye ni * ari kye mu pito mo * wa ga goto ka * imo ni kwopwitutu * i ne kate zu kye mu MYS.4.497
 5. * sapo gapa ni * sa basiru tidori * ywo gutatite * na ga kowe kikeba * i ne gate naku ni MYS.7.1124
 6. * tama katuma * sima kuma yama no * yupu gwiri ni * naga kwopwi situtu * i ne kate nu kamo MYS.12.3193b
 7. * yupu sareba * kimi ki masa mu to * mati si ywo no * nagori so ima mo * i ne kate ni suru MYS.11.2588
 8. * tabi koromo * ya pe ki kasanete * i nuredomo * napo pada samu si * imo ni si ara neba MYS.20.4351
 9. * mono mopu to * i ne zu okwi taru * asake ni pa * wabwite naku nari * nipa tu tori sape MYS.12.3094
 10. * mimoro no * kamwi no kamu sugwi * ime ni dani * mi mu to suredomo * i ne nu ywo zo opo ki MYS.2.156
 11. * yama tika ku * ipye ya woru be ki * sa wo sika no * kowe wo kikitutu * i ne kate nu kamo MYS.10.2146
 12. * mono mopu to * i ne nu asake ni * pototogisu * nakite sa wataru * subye na ki made ni MYS.10.1960
 13. * asu ywori pa * wa ga tama toko wo * uti parapi * kimi to pa i ne zu * pito ri ka mo ne mu MYS.10.2050
 14. * yukite mite * kureba kwopo si ki * asaka gata * yama gwosi ni oki te * i ne kate nu kamo MYS.11.2698
 15. * kedasiku mo * ana kokoro na to * omopu ramu * aki no naga ywo wo * i ne pusaku nomwi MYS.10.2302
 16. * wa ga sekwo ni * kwopu to ni si a ra si * midorikwo no * ywo naki wo situtu * i ne kate na ku pa MYS.12.2942
 17. * kimi ni kwopwi * i ne nu asake ni * ta ga nor e ru * uma no a no oto so * ware ni kikasuru MYS.11.2654
 18. * yupu sareba * wogura no yama ni * pusu sika pa * ko yopi pa naka zu * i ne ni kye rasi mo MYS.9.1664
 19. * tamadusa no * kimi ga tukapi wo * mati si ywo no * nagori so ima mo * i ne nu ywo no opo ki MYS.12.2945
 20. * ipi pamedo * uma ku mo ara zu * i nuredomo * yasu ku mo ara zu * akane sasu * kimi ga kokoro si * wasure kane tu mo MYS.16.3857
 21. * koporogi no * wa ga toko no pye ni * nakitutu motona * okwi wi tutu * kimi ni kwopuru ni * i ne kate naku ni MYS.10.2310
 22. * mwinapito wo * ne yo to * no kane pa * utu naredo * kimi wo si omopeba * i ne kate nu kamo MYS.4.607
 23. * nubatama no * i nete no yupubye no * mono mopi ni * sake ni si mune pa * yamu toki mo na si MYS.12.2878
 24. * imo ni kwopwi * i ne nu asita ni * puku kaze pa * imo ni si pureba * ware sape ni pure MYS.12.2858
 25. * komori ku no * patuse wo guni ni * ywobapi se su * wa ga sumyero ki yo * oku toko ni * papa pa i ne tari * two doko ni * titi pa i ne tari * okwi tataba * papa siri nu be si * idete yukaba * titi siri nu be si * nubatama no * ywo pa ake yuki nu * kokoda ku mo * omopu goto nara nu * komori duma kamo MYS.13.3312


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 26)