ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * pito goto wo * sige mi to kimi wo * udura naku * pito no purupye ni * katarapite yari tu MYS.11.2799
 2. * momo tara zu * yama ta no miti wo * nami kumo no * utukusi * tuma to * katarapa zu * wakare si kureba * paya kapa no * yuku mo sira ni * koromo de no * kapyeru mo sira ni * uma zimono * tatite tuma duki * se mu subye no * taduki wo sira ni * mononopu no * ya swo no kokoro wo * ame tuti ni * omopi tara pasi * tama apaba * kimi ki masu ya to * wa ga nageku * ya saka no nageki * tama poko no * miti kuru pito no * tati tomari * ika ni to twopaba * kotape yaru * taduki wo sira ni * sa niturapu * kimi ga na ipaba * iro ni idete * pito siri nu be mi * asi pikwi no * yama ywori iduru * tukwi matu to * pito ni pa ipite * kimi matu ware wo MYS.13.3276
 3. * wa ga kwopuru * koto mo katarapi * nagusame mu * kimi ga tukapi wo * mati ya kane te mu MYS.11.2543
 4. * asipiki no * yama tatibana no * iro ni ide yo * katarapi tugite * apu koto mo ara mu MYS.4.669
 5. * mi watasi ni * imo ra pa tata si * ko no kata ni * ware pa tatite * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * yasu kye na ku ni * sa ni nuri no * wo bune moga mo * tama maki no * wo kadi moga mo * kogi wataritutu mo * katarapa masi wo MYS.13.3299a
 6. * utipi sazu * miya pye noboru to * taratisi ya * papa ga te panare * tune sira nu * kuni no okuka wo * momo pye yama * kwoye te sugwi yuki * itu si ka mo * miyakwo wo mi mu to * omopitutu * katarapi woredo * ono ga mwi si * itapasi kyereba * tama poko no * miti no kuma mwi ni * kusa ta wori * siba twori sikite * toko zimono * uti kopi pusite * omopitutu * nageki pus eraku * kuni ni araba * titi twori mi masi * ipye ni araba * papa twori mi masi * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * inu zimono * miti ni pusite ya * inoti sugwi na mu MYS.5.886a
 7. * opo kimi no * topo no mikadwo to * siranupi * tukusi no kuni ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * imada ara neba * kokoro yu mo * omopa nu apida ni * uti nabiki * koyasi nure * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ipa kwi wo mo * twopi sake sira zu * ipye n araba * katati pa ara mu wo * uramyesi ki * imo no mikoto no * are woba mo * ika ni seyo to ka * nipo dori no * puta ri narabi wi * katarapi si * kokoro so mukite * ipye zakari imasu MYS.5.794
 8. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tuma wakare * kanasi ku pa aredo * masura wo no * kokoro puri okosi * tori yosopi * kadwo de wo sureba * taratine no * papa kaki nade * waka kusa no * tuma pa tori tuki * tapirake ku * ware pa ipapa mu * ma saki kute * paya kapyeri ko to * ma swode moti * namita wo nogopi * musepitutu * katarapi sureba * mura tori no * ide tati kate ni * todokopori * kapyeri mi situtu * iya topo ni * kuni wo ki panare * iya taka ni * yama wo kwoye sugwi * asi ga tiru * nanipa ni ki wite * yupu sipo ni * pune wo uke suwe * asa nagi ni * pe muke koga mu to * samorapu to * wa ga woru toki ni * paru gasumi * sima mwi ni tatite * tadu ga ne no * kanasi ku nake ba * paroparo ni * ipye wo omopi de * opi so ya no * soyo to naru made * nageki turu kamo MYS.20.4398
 9. * komori ku no * patuse no kapa no * woti kata ni * imo ra pa tata si * ko no kata ni * ware pa tatite * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * yasu kye na ku ni * sa ni nuri no * wo bune moga mo * tama maki no * wo kadi moga mo * kogi wataritutu mo * katarapa masi wo MYS.13.3299b
 10. * ama kumo no * muka busu kuni no * mononopu to * ipa yuru pito pa * sumyeroki no * kamwi no mi kadwo ni * two no pye ni * tati samorapi * uti no pye ni * tukape maturite * tama kadura * iya topo naga ku * oya no na mo * tugi yuku mono to * omo titi ni * tuma ni kwo domo ni * katarapite * tati ni si pi ywori * taratine no * papa no mikoto pa * ipapi be wo * mapye ni suwe okite * kata te ni pa * yupu tori moti * kata te ni pa * nikitape maturi * tapirake ku * ma saki ku mase to * ame tuti no * kamwi wo kopi nome * ika n ara mu * tosi tukwi pi ni ka * tutuzi pana * nipop yeru kimi ga * kuro tori no * nadusapi ko mu to * tatite wite * mati kye mu pito pa * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * osi teru * nanipa no kuni ni * ara tama no * tosi puru made ni * sirwo tape no * koromo mo posa zu * asa yopi ni * ari turu kimi pa * ikasama ni * omopi mase ka * utusemi no * wosi ki ko no yo wo * tuyu simo no * okite ini kye mu * toki ni ara zu site MYS.3.443
 11. * ama dera su * kamwi no mi yo ywori * yasu no kapa * naka ni pyedatete * mukapi dati * swode puri kapasi * iki no wo ni * nageka su kwo ra * watari mori * pune mo mauke zu * pasi dani mo * watasite araba * so no pe yu mo * i yuki watara si * tadusapari * unagakeri wite * omoposi ki * koto mo katarapi * nagusamuru * kokoro pa ara mu wo * nani si ka mo * aki ni si ara neba * koto dopi no * tomosi ki kwo ra * utusemi no * yo no pito ware mo * koko wo si mo * aya ni kususi mi * yuki kaparu * tosi no pa gotoni * ama no para * purisake mi tutu * ipi tugi ni sure MYS.18.4125
 12. * ama zakaru * pina wosame nito * opo kimi no * make no manima ni * idete ko si * ware wo okuru to * awo ni yo si * nara yama sugwite * idumi gapa * kiywo ki kapara ni * uma todome * wakare si toki ni * ma saki kute * are kapyeri ko mu * tapirake ku * ipapite mate to * katarapite * ko si pi no kipami * tama poko no * miti wo ta dopo mi * yama kapa no * pyenarite areba * kwopwisi kyeku * ke naga ki monowo * mi maku pori * omopu apida ni * tamadusa no * tukapi no k yereba * uresi mito * a ga mati twopu ni * oyodure no * tapa koto to kamo * pasikiyosi * * na oto no mikoto * nani si ka mo * toki si pa ara mu wo * pada susuki * po n iduru aki no * pagwi no pana * nipop yeru yadwo wo * asa nipa ni * ide tati narasi * yupu nipa ni * pumi tapirage zu * sapo no uti no * satwo wo yuki sugwi * asipikwi no * yama no konure ni * sira kumo ni * tati tanabiku to * are ni tuge turu MYS.17.3957
 13. * utipi sazu * miya pye noboru to * taratisi ya * papa ga te panare * tune sira nu * kuni no okuka wo * momo pye yama * kwoye te sugwi yuki * itu si ka mo * miyakwo wo mi mu to * omopitutu * katarapi woredo * ono ga mwi si * itapasi kyereba * tama poko no * miti no kuma mwi ni * kusa ta wori * siba twori sikite * toko zimono * uti kopi pusite * omopitutu * nageki pus eraku * kuni ni araba * titi twori mi masi * ipye ni araba * papa twori mi masi * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * inu zimono * miti ni pusite ya * wa ga yo sugwi na mu MYS.5.886b
 14. * yo no pito no * taputwobi negapu * nana kusa no * takara mo * ware pa nani se mu * wa ga naka no * uma re ide taru * sira tama no * wa ga kwo purupi pa * aka posi no * akuru asita pa * siki tape no * toko no pye sara zu * tat e redomo * wo redomo * tomo ni tapabu re * yupu tudu no * yupubye ni nareba * iza neyo to * te wo tadusapari * titi papa mo * upe pa na sagari * sakikusa no * naka n i wo ne mu to * utukusi ku * si ga katarapeba * itu si ka mo * pito to nari idete * asi kyeku mo * yo kyeku mo mi mu to * opo bune no * omopi tanomu ni * omopa nu ni * yoko sima kaze no * nipubuka ni * opopi ki ta reba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * sirwo tape no * tasuki wo kake * maswo kagami * te ni tori motite * ama tu kamwi * apugi kopi nomi * kuni tu kamwi * pusite nuka duki * kakara zu mo * kakari mo * kamwi no manima ni to * tati azari * ware kopi nomedo * simasi ku mo * yo kyeku pa na si ni * yakuyaku ni * katati tukupori * asanaasana * ipu koto yami * tama kiparu * inoti taye nure * tati wodori * asi suri sakyebi * pusi apugi * mune uti nakeki * te ni mot e ru * a ga kwo tobasi tu * yo no naka no miti MYS.5.904


showing results 1 to 14 of 14