ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * wosu kuni no * topo no mikadwo ni * imasi ra ga * kaku makari na ba * tapirake ku * ware pa aswoba mu * ta mudakite * ware pa imasa mu * sumyera wa ga * udu no mi te moti * kaki nade so * negwi tamapu * uti nade so * negwi tamapu * kapyeri ko mu pi * api noma mu ki so * ko no toyo mi ki pa MYS.6.973
  2. * taratine no * papa ni sapa raba * itadura ni * imasi mo ware mo * koto naru be si ya MYS.11.2517
  3. * suruga no umi * osi pye ni opuru * pama tudura * imasi wo tanomi * papa ni tagapi nu MYS.14.3359a
  4. * ame tuti to * ipu na no tayete * araba koso * imasi to ware to * apu koto yama me MYS.11.2419
  5. * ko no kapa ni * asana arapu kwo * masi mo are mo * yoti wo so mot eru * ide kwo tabari ni MYS.14.3440b
  6. * suruga no umi * osi pye ni opuru * pama tudura * imasi wo tanomi * oya ni tagapi nu MYS.14.3359b
  7. * daniwoti ya * sika mo na ipi so * satwo wosa ga * etukwi pataraba * imasi mo naka mu MYS.16.3847


showing results 1 to 7 of 7