ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * mononopu no * ya swo tomo no wo no * omopu dwoti * kokoro yara mu to * uma namete * utikutiburi no * sira nami no * ariswo ni yosuru * sibutani no * saki ta motopori * matudaye no * naga pama sugwite * unapi kapa * kiywo ki se gotoni * u kapa tati * ka yuki kaku yuki * mi turedomo * soko mo aka nito * puse no umi ni * pune uke suwete * oki pye kogi * pye ni kogi mi reba * nagisa ni pa * adi mura sawaki * sima mwi ni pa * konure pana saki * kokobaku mo * mi no sayakye ki ka * tama kusige * putagami yama ni * papu tuta no * yuki pa wakare zu * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * omopu dwoti * kaku si aswoba mu * ima mo mi ru goto MYS.17.3991
  2. * adi no sumu * susa no iri ye no * komori nu no * ana ikiduka si * mi zu pisa nisite MYS.14.3547
  3. * yama no pa ni * adi mura sawaki * yuku naredo * ware pa sabusi * we * kimi ni si ara ne ba MYS.4.486
  4. * adi mura no * towoyoru umi ni * pune ukete * sira tama toru to * pito ni sira yu na MYS.7.1299
  5. * adi no sumu * susa no iri ye no * ariswo matu * a wo matu kwo ra pa * tada pito ri nomwi MYS.11.2751
  6. * sumyeroki no * topo ki mi yo ni mo * osi teru * nanipa no kuni ni * ame no sita * sira si myesi ki to * ima no yo ni * taye zu ipitutu * kake maku mo * aya ni kasikwo si * kamu nagara * wa go opo kimi no * uti nabiku paru no pazime pa * yati kusa ni * pana saki nipopi * yama mireba * mi no tomosi ku * kapa mireba * mi no sayake ku * mono gotoni * sakayuru toki to * myesi tamapi * akirame tamapi * siki mas eru * nanipa no miya pa * kikosi wosu * yo mo no kuni ywori * tate maturu * mitukwi no pune pa * pori ye ywori * miwo biki situtu * asa nagi ni * kadi piki nopori * yupu sipo ni * sawo sasi kudari * adi mura no * sawagi kipopite * pama ni idete * una para mi reba * sira nami no * ya pye woru ga upe ni * ama wo bune * para ra ni ukite * opo mike ni * tukape maturu to * woti koti ni * izari turi kyeri * sokidaku mo * ogiro na ki kamo * kokibaku mo * yutake ki kamo * koko mi reba * ube si kamwi yo yu * pazime kye rasi mo MYS.20.4360
  7. * kamu yo ywori * are tugi kureba * pito sapa ni * kuni ni pa mitite * adi mura no * kaywopi pa yuke do * a ga kwopu ru * kimi ni si ara neba * piru pa * pi no kururu made * yworu pa * ywo no aku ru kipami * omopitutu * i mo ne gate nito * akasi turaku mo * naga ki ko no ywo wo MYS.4.485
  8. * amori tuku * ame no kagu yama * kasumi tatu * paru ni itare ba * matu kaze ni * ike nami tatite * sakura bana * ko no kure sige ni * oki pye pa * kamo tuma ywobapi * pye tu pye ni * adi mura sawaki * momo sikwi no * opo miya pito no * makari dete * aswobu pune ni pa * kadi sawo mo * na kute sabusi * mo * kogu pito na si ni MYS.3.257


showing results 1 to 8 of 8