ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * titi papa wo * mireba taputwo si * mye kwo mireba * megusi utukusi * * yo no naka pa * kaku zo kotowari * moti dori no * kakarapasi * mo yo * yuku pye sira neba * uke gutu wo * nuki turu goto ku * pumi nukite * yuku t ipu pito pa * ipa kwi ywori * nari de si pito ka * na ga na nora sane * ame pye yukaba * na ga manima ni * tuti naraba * opo kimi imasu * ko no terasu * pi tukwi no sita pa * ama kumo no * muka busu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kikosi wosu * kuni no mapora zo * ka ni kaku ni * posi ki manima ni * sika ni pa arazi ka MYS.5.800
  2. * opo kimi no * topo no mikadwo to * siranupi * tukusi no kuni ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * imada ara neba * kokoro yu mo * omopa nu apida ni * uti nabiki * koyasi nure * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ipa kwi wo mo * twopi sake sira zu * ipye n araba * katati pa ara mu wo * uramyesi ki * imo no mikoto no * are woba mo * ika ni seyo to ka * nipo dori no * puta ri narabi wi * katarapi si * kokoro so mukite * ipye zakari imasu MYS.5.794
  3. * kaku bakari * kwopwi tutu ara zupa * ipa kwi ni mo * nara masi mono wo * mono mopa zu site MYS.4.722


showing results 1 to 3 of 3