ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * paru pi sura * ta ni tati tukaru * kimi pa kanasi * mo * waka kusa no * tuma na ki kimi si * ta ni tati tukaru MYS.7.1285
 2. * obobosi ku * kimi wo api mite * suga no ne no * naga ki paru pi wo * kwopwi wataru kamo MYS.10.1921
 3. * ura ura ni * ter eru paru pi ni * pibari agari * kokoro kanasi * mo * pito ri si omopeba MYS.19.4292
 4. * api omopa nu * imo wo ya motona * suga no ne no * naga ki paru pi wo * omopi kurasa mu MYS.10.1934
 5. * ya sima kuni * tuma maki kanete * paru pi no * kasuga no kuni ni * kupasi * mye wo * ari to kikite * yorosi * mye wo * ari to kikite * ma kwi saku * pi no ita two wo * osi piraki * ware iri masi * atwo dwori * tuma dwori site * makura dwori * tuma dwori site * imo ga te wo * ware ni maka sime * wa ga te woba * imo ni maka sime * masakidura * tadaki azapari * sisi kusiro * uma i ne si twoni * nipa tu tori * kakye pa naku nari * nu tu tori * kigisi pa toyomu * pasi kyeku mo * imada ipa zute * ake ni kyeri wagimo NSK.96
 6. * isu no kami * puru wo sugwite * komo makura * takapasi sugwi * mono sapa ni * opo yake sugwi * paru pi * kasuga wo sugwi * tuma gomoru * wo sapo wo sugwi * tama ke ni pa * ipi sape mori * tama mopi ni * midu sape mori * naki sopoti yuku mo * kagepimye apare NSK.94
 7. * kwopwitutu mo * kyepu pa kurasi tu * kasumi tatu * asu no paru pi wo * ika ni kurasa mu MYS.10.1914
 8. * paru pi wo * kasuga no yama no * taka kura no * mikasa no yama ni * asa sara zu * kumo wi tanabiki * kapo dori no * ma na ku siba naku * kumo wi nasu * kokoro isaywopi * so no tori no * kata kwopwi nomwi ni * piru pa mo * pi no kotogoto * yworu pa mo * ywo no kotogoto * tatite wite * omopi so wa ga su ru * apa nu kwo yuwe ni MYS.3.372
 9. * sa ni turapu * imo wo omopu to * kasumi tatu * paru pi mo kure ni * kwopwi wataru kamo MYS.10.1911
 10. * ara tama no * tosi pa ki yukite * tamadusa no * tukapi no ko neba * kasumi tatu * naga ki paru pi wo * ame tuti ni * omopi tara pasi * taratine no * papa ga kapu kwo no * maywo komori * ikiduki watari * wa ga kwopuru * kokoro no uti wo * pito ni ipu * mono ni si ara neba * matu ga ne no * matu koto topo ku * ama tutapu * pi no kure nure ba * sirwo tape no * wa ga koromo de mo * topori te nure nu MYS.13.3258
 11. * kasumi tatu * naga ki paru pi no * kure ni kyeru * waduki mo sira zu * mura kimo no * kokoro wo ita mi * nuye kwo tori * ura nake woreba * tama ta suki * kake no yorosi ku * topo tu kamwi * wa go opo kimi no * ide masi no * yama kwosu kaze no * pito ri woru * wa ga koromo de ni * asa yopi ni * kapyera pi nureba * masura wo to * omop yeru ware mo * kusa makura * tabi ni si areba * omopi yaru * taduki wo sira ni * ami no ura no * ama wotomye ra ga * yaku sipo no * omopi so yakuru * wa ga sita gokoro MYS.1.5
 12. * yuki koso pa * paru pi kiyu rame * kokoro sape * kiye use tare ya * koto mo kaywopa nu MYS.9.1782
 13. * asa kasumi * paru pi no kureba * ko no ma ywori * uturo pu tukwi wo * itu to ka mata mu MYS.10.1876
 14. * tama ta suki * unebwi no yama no * kasipara no * piziri no miya yu * are masi si * kamwi no kotogoto * tuga no kwi no * iya tugitugi ni * ame no sita * sira si myesi kyeru * swora mitu * yamato wo oki * awo ni yo si * nara yama kwoyete * ika sama ni * omoposi kye me ka * ama zakaru * pina ni pa aredo * ipa basiru * apumi no kuni no * sasanami no * opotu no miya ni * ame no sita * sira si myesi kye mu * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * opo miya pa * koko to kikedomo * opo tono pa * koko to ipedomo * paru kusa no * sige ku opwi taru * kasumi tati * paru pi ka kwir e ru * natu kusa ka * sige ku nari nuru * momo sikwi no * opo miya tokoro * mireba sabusi * mo MYS.1.29b
 15. * asa two de no * kimi ga sugata wo * yo ku mi zute * naga ki paru pi wo * kwopwi ya kurasa mu MYS.10.1925
 16. * tama ta suki * unebwi no yama no * kasipara no * piziri no mi yo yu * are masi si * kamwi no kotogoto * tuga no kwi no * iya tugitugi ni * ame no sita * sira si myesi si wo * swora ni mitu * yamato wo okite * awo ni yo si * nara yama wo kwoye * ika sama ni * omoposi myese ka * ama zakaru * pina ni pa aredo * ipa basiru * apumi no kuni no * sasanami no * opotu no miya ni * ame no sita * sira si myesi kye mu * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * opo miya pa * koko to kikedomo * opo tono pa * koko to ipedomo * paru kusa no * sige ku opwi taru * kasumi tati * paru pi no kwir e ru * momo sikwi no * opo miya tokoro * mireba kanasi * mo MYS.1.29a
 17. * kasumi tatu * naga ki paru pi wo * kazas eredo * iya natukasi ki * ume no pana kamo MYS.5.846
 18. * paru sareba * madu saku yadwo no * ume no pana * pito ri mitutu ya * paru pi kurasa mu MYS.5.818
 19. * kwosi no umi no * sinanwo no pama wo * yuki kurasi * naga ki paru pi mo * wasurete omope ya MYS.17.4020
 20. * api omopa zu * aru ramu kwo yuwe * tama no wo no * naga ki paru pi wo * omopi kurasa ku MYS.10.1936


showing results 1 to 20 of 20