ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * asadi para * wo nwo ni sime yupu * muna koto mo * ika nari to ipite * kimi wo si mata mu MYS.11.2466
 2. * ipye ni site * ware pa kwopwi mu na * inami nwo no * asadi ga upe ni * teri si tuku ywo wo MYS.7.1179
 3. * aki pagwi pa * saku be ku aru rasi * wa ga yadwo no * asa di ga pana no * tiri yuku mireba MYS.8.1514
 4. * kyesa nakite * yuki si kari ga ne * samu mi ka mo * ko no nwo no asa di * iro duki ni kyeru MYS.8.1578
 5. * tubana nuku * asa di ga para no * tubosumire * ima sakari n ari * wa ga kwopura ku pa MYS.8.1449
 6. * kyesa no asake * kari ga ne samu ku * kiki si nape * nwo pye no asa di so * iro duki ni kyeru MYS.8.1540
 7. * yata no nwo no * asadi iro duku * arati yama * mine no awa yuki * samu ku tiru rasi MYS.10.2331
 8. * inami nwo no * asa di osi nabe * sa nuru ywo no * ke naga ku si areba * ipye si sinwopa yu MYS.6.940
 9. * wa ga kadwo no * asa di iro duku * yonabari no * namisiba no nwo no * momiti tiru rasi MYS.10.2190
 10. * aki sareba * oku sira tuyu ni * wa ga kadwo no * asa di ga ura pa * iro duki ni kyeri MYS.10.2186
 11. * matu kage no * asa di no upe no * sira yuki wo * keta zute oka mu * koto ba ka mo na ki MYS.8.1654
 12. * kimi ni niru * kusa to mi si ywori * wa ga sime si * nwo yama no asa di * pito na kari so ne MYS.7.1347
 13. * wa ga yadwo no * asadi iro duku * yonabari no * natumwi no upe ni * sigure puru rasi MYS.10.2207
 14. * kasuga nwo no * asa di ga upe ni * omopu dwoti * aswobu ko no pi pa * wasura ye me ya mo MYS.10.1880
 15. * aki kaze no * samu ku puku nape * wa ga yadwo no * asa di ga moto ni * koporogi naku mo MYS.10.2158
 16. * ma kuzu papu * wo nwo no asa di wo * kokoro yu mo * pito pika me ya mo * wa ga na kye naku ni MYS.11.2835
 17. * kasuga nwo no * asa di ga para ni * okure wite * toki so to mo na si * wa ga kwopu raku pa MYS.12.3196


showing results 1 to 17 of 17