ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * imo na ro ga * tukapu kapadu no * sasara wogwi * asi to pito goto * katari yorasi * mo MYS.14.3446
  2. * pisakata no * ama no kapa tu ni * pune ukete * kimi matu ywo ra pa * ake zu mo ara nu ka MYS.10.2070
  3. * inisipye yu * age te si pata mo * kapyeri mi zu * ama no kapa tu ni * tosi zo pe ni kyeru MYS.10.2019
  4. * pikwo posi no * kapa se wo wataru * sa wo bune no * i yukite pate mu * kapa tu si omopoyu MYS.10.2091


showing results 1 to 4 of 4