ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * apumi no mi * seta no watari ni * kaduku tori * tanakami sugwite * udi ni torape tu NSK.31
 2. * apumi no umi * oki tu sima yama * okumakete * wa ga omopu imo ga * koto no sige kyeku MYS.11.2439
 3. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 4. * okime mo yo * apumi no okime * asu ywori pa * mi yama gakurite * mi ye zu ka mo ara mu NSK.86
 5. * apumi no umi * nami kasikwo mi to * kaze mamori * tosi pa ya pe na mu * kogu to pa na si ni MYS.7.1390
 6. * apumi di no * tokwo no yama n aru * isa ya gapa * ke no korogoro pa * kwopwitutu mo ara mu MYS.4.487
 7. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudi para ga upe ni * wosu kuni wo * myesi tamapa mu to * miaraka pa * taka sira sa mu to * kamu nagara * omoposu nabeni * ame tuti mo * yorite are koso * ipa basiru * apumi no kuni no * koromo de no * tanakamiyama no * ma kwi saku * pi no tumade wo * mononopu no * ya swo udi gapa ni * tama mo nasu * uka be nagas e re * so wo toru to * sawaku mi tami mo * ipye wasure * mwi mo * tana sira zu * kamo zimono * midu ni uki wite * wa ga tukuru * pi no mikadwo ni * sira nu kuni * yosi kose di ywori * wa ga kuni pa * toko yo ni nara mu * pumi op ye ru * ayasi ki kame mo * arata yo to * idumi no kapa ni * moti kwos e ru * ma kwi no tumade wo * momo tara zu * ikada ni tukuri * nobo su ramu * iswopaku mireba * kamu nagara na ra si MYS.1.50
 8. * isana tori * apumi no umi wo * oki sakete * kogi ki taru pune * pye tukite * kogi kuru pune * oki tu kai * ita ku na pane so * pye tu kai * ita ku na pane so * waka kusa no * tuma no * omopu tori tatu MYS.2.153
 9. * apumi no ya * yabase no sinwo wo * ya paga zute * makoto ari e me ya * kwopwi si ki mono wo MYS.7.1350
 10. * apumi no umi * oki tu sira nami * sira nedomo * imo gari to ipaba * nanu ka kwoye ko mu MYS.11.2435
 11. * iswo no saki * kogi ta mwi yukeba * apumi no umi * ya swo no minatwo ni * tadu sapa ni naku MYS.3.273
 12. * okime mo ya * apumi no okime * asu ywori pa * mi yama gakurite * mi ye zu ka mo ara mu KK.112
 13. * apumi no umi * oki kogu pune no * ikari orosi * kakurete kimi ga * koto matu ware zo MYS.11.2440
 14. * arare puri * topo tu apumi no * ato kapa yanagwi * kari tu tomo * mata mo opu to pu * ato kapa yanagwi MYS.7.1293
 15. * apumi no umi * pye ta pa pito siru * oki tu nami * kimi wo okite pa * siru pito mo na si MYS.12.3027
 16. * kusa makura * tabi no urepe wo * nagusamoru * koto mo aru ka to * tukupa ne ni * noborite mireba * wo bana tiru * situku no ta wi ni * kari ga ne mo * samu ku ki naki nu * nipibari no * toba no apumi mo * aki kaze ni * sira nami tati nu * tukupa ne no * yo kye ku wo mireba * naga ki ke ni * omopi tumi ko si * urepe pa yami nu MYS.9.1757
 17. * tama ta suki * unebwi no yama no * kasi para no * piziri no miya yu * are masi si * kamwi no kotogoto * tuga no kwi no * iya tugitugi ni * ame no sita * sira si myesi kyeru * swora mitu * yamato wo oki * awo ni yo si * nara yama kwoyete * ikasama ni * omoposi kye me ka * ama zakaru * pina ni pa aredo * ipa basiru * apumi no kuni no * sasanami no * opotu no miya ni * ame no sita * sira si myesi kye mu * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * opo miya pa * koko to kikedomo * opo tono pa * koko to ipedomo * paru kusa no * sige ku opwi taru * kasumi tati * paru pi ka kwir e ru * natu kusa ka * sige ku nari nuru * momo sikwi no * opo miya tokoro * mireba sabusi * mo MYS.1.29b
 18. * apumi no umi * tomari ya swo ari * ya swo sima no * sima no saki zaki * ari tat eru * pana tatibana wo * potu ye ni * moti piki kake * naka tu ye ni * ikaruga kake * sidu ye ni * pime wo kake * na ga papa wo * tora ku wo sira ni * na ga titi wo * tora ku wo si ra ni * i swobapi woru yo * ikaruga to pime to MYS.13.3239
 19. * apumi no umi * siduku sira tama * sira zusite * kwopwi se si ywori pa * ima koso masare MYS.11.2445
 20. * wagimo kwo ni * mata mo apumi no * yasu no kapa * yasu i mo ne zuni * kwopwi wataru kamo MYS.12.3157
 21. * apumi no umi * oki tu sima yama * okumape te * wa ga omopu imo ga * koto no sige kye ku MYS.11.2728
 22. * tama ta suki * unebwi no yama no * kasi para no * piziri no mi yo yu * are masi si * kamwi no kotogoto * tuga no kwi no * iya tugitugi ni * ame no sita * sira si myesi si wo * swora ni mitu * yamato wo okite * awo ni yo si * nara yama wo kwoye * ikasama ni * omoposi myese ka * ama zakaru * pina ni pa aredo * ipa basiru * apumi no kuni no * sasanami no * opotu no miya ni * ame no sita * sira si myesi kye mu * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * opo miya pa * koko to kikedomo * opo tono pa * koko to ipedomo * paru kusa no * sige ku opwi taru * kasumi tati * paru pi no kwir e ru * momo sikwi no * opo miya tokoro * mireba kanasi * mo MYS.1.29a
 23. * awo ni yo si * nara yama sugwite * mononopu no * udi kapa watari * wotomye ra ni * * apusaka yama ni * ta muke kusa * ito tori okite * wa g imo kwo ni * apumi no umi no * oki tu nami * ki yoru pama pye wo * kure kure to * pito ri so wa ga kuru * imo ga me wo pori MYS.13.3237
 24. * iza agi * purukuma ga * ita te opa zupa * nipodori no * apumi no umi ni * kaduki sena wa KK.38
 25. * apumi no umi * yupu nami ti dori * na ga nakeba * kokoro mo sinwo ni * inisipye omopoyu MYS.3.266


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 31)