ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * kurenawi no * kwo some no kinu wo * sita ni kiba * pito no miraku ni * nipopi ide mu kamo MYS.11.2828
 2. * sinateru * katasipa gapa no * sa ni nuri no * opo pasi no upe yu * kurenawi no * aka mo suswo biki * yama awi moti * sur eru kinu kite * tada pito ri * i watara su kwo pa * waka kusa no * tuma ka aru ramu * kasi no mwi no * pito ri ka nu ramu * topa maku no * posi ki wa g imo ga * ipye no sira na ku MYS.9.1742
 3. * kurenawi no * suswo piku miti wo * naka ni okite * ware ka kaywopa mu * kimi ka ki masa mu MYS.11.2655a
 4. * kurenawi no * pana ni si araba * koromo de ni * some tuke motite * yuku be ku omopoyu MYS.11.2827
 5. * kurenawi no * suswo piku miti wo * naka ni okite * mati ni ka mata mu * kimi ka ki masa mu MYS.11.2655c
 6. * matura kapa * kapa no se paya mi * kurenawi no * mo no suswo nurete * ayu ka turu ramu MYS.5.861
 7. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
 8. * kurenawi pa * uturopu mono so * turupami no * nare ni si kinu ni * napo sika me ya mo MYS.18.4109
 9. * asi para no * midupo no kuni ni * ta muke su to * amori masi kye mu * i po yorodu * ti yorodu kamwi no * kamu yo ywori * ipi tugi ki taru * kamunabwi no * mi moro no yama pa * paru sareba * paru kasumi tati * aki yukeba * kurenawi nipopu * kamunabwi no * mimoro no kamwi no * obi ni s eru * asuka no kapa no * mi wo paya mi * opwi tame kata ki * isi makura * koke musu made ni * arata ywo no * saki ku kaywopa mu * koto pakari * ime ni mise koso * turugi tati * ipapi matur eru * kamwi ni si maseba MYS.13.3227
 10. * yoso nomwi ni * mi tutu kwopwi se mu * kurenawi no * suwe tumu pana no * iro ni ide zu tomo MYS.10.1993
 11. * kake maku mo * ayani kasikwo si * sumyeroki no * kami no opomi yo ni * tadimamori * toko yo ni watari * ya poko moti * mawi de * ko si toki * tokizi ku no * kaku no ko no mwi wo * kasikwo ku mo * nokosi tamap yere * kuni mo se ni * opwi tati sakaye * paru sareba * pikwo ye moitutu * pototogisu * naku satukwi ni pa * patu pana wo * yeda ni ta worite * woto mye ra ni * tutwo ni mo yari mi * sirwo tape no * swode ni mo kwoki re * ka gupasi mi * okite karasi mi * ayuru mwi pa * tama ni nukitutu * te ni makite * mi redomo aka zu * aki dukeba * sigure no ame puri * asipikwi no * yama no konure pa * kurenawi ni * nipopi tiredomo * tatibana no * nar e ru so no mwi pa * pita teri ni * iya mi gaposi ku * mi yuki puru * puyu ni itareba * simo okedomo * so no pa mo kare zu * tokipa nasu * iya sakabaye ni * sikare koso * kamwi no mi yo ywori * yorosinape * ko no tatibana wo * tokizi ku no * kaku no ko no mwi to * na duke kye rasi mo MYS.18.4111
 12. * opo kimi no * make no manima ni * sinazakaru * kwosi wo wosame ni * idete ko si * masura ware sura * yo no naka no * tune si na kyereba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku no * pi ni kyeni maseba * kanasi kyeku * koko ni omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * asipikwi no * yama ki pyenarite * tama poko no * miti no topo kyeba * ma dukapi mo * yaru yosi mo na mi * omoposi ki * koto mo kaywopa zu * tamakiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * komori wite * omopi nagekapi * nagusamuru * kokoro pa na si ni * paru pana no * sak yeru sakari ni * omopu dwoti * ta wori kazasa zu * paru no nwo no * sikemi tobi kuku * ugupisu no * kowe dani kika zu * wotomye ra ga * paru na tuma su to * kurenawi no * aka mo no suswo no * paru same ni * nipopi pidutite * kaywopu ramu * toki no sakari wo itadura ni * sugusi yari ture * sinwopa s eru * kimi ga kokoro wo * urupasi mi * ko no ywo sugara ni * i mo ne zu ni * kyepu mo simyera ni * kwopwitutu so woru MYS.17.3969
 13. * yo no naka no * subye na ki mono pa * tosi tukwi pa * nagaruru goto si * tori tutuki * opi kuru mono pa * momo kusa ni * seme yori ki taru * wotomye ra ga * wotomyesabwi su to * kara tama wo * ta moto ni maka si * yoti kwo ra to * te tadusaparite * aswobi kye mu * toki no sakari wo * todomwi kane * sugusi yari ture * mina no wata * ka gurwo ki kami ni * itu no ma ka * simo no puri kye mu * kurenawi no * omote no upe ni * iduku yu ka * siwa ga ki tari si * masura wo no * wotwokwosabwi su to * turugi tati * kosi ni twori paki * satu yumi wo * ta nigiri motite * aka gwoma ni * situ kura uti oki * papi norite * aswobi aruki si * yo no naka ya * tune ni ari kyeru * wotomye ra ga * sa nasu ita two wo * osi piraki * i tadwori yorite * ma tama de no * tama de sasi kape * sa ne si ywo no * ikuda mo ara neba * ta tuka duwe * kosi ni taganete * ka yukeba * pito ni itopa ye * kaku yukeba * pito ni nikuma ye * oyosi wo pa * kaku nomwi na rasi * tamakiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye mo na si MYS.5.804a
 14. * takasiki no * upyekata yama pa * kurenawi no * yasipo no iro ni * nari ni kyeru kamo MYS.15.3703
 15. * kurenawi no * usu some koromo * asaraka ni * api mi si pito ni * kwopuru koro kamo MYS.12.2966
 16. * tatite omopi * wite mo so omopu * kurenawi no * aka mo suswo biki * ini si sugata wo MYS.11.2550
 17. * kurwousi no umi * kurenawi nipopu * momo sikwi no * opo miya pito si * asari su rasi mo MYS.7.1218
 18. * momo no pana * kurenawi iro ni * nipopi taru * omowa no uti ni * awo yagwi no * poso ki maywo ne wo * wemi magari * asa kage mi tutu * wotomye ra ga * te ni tori mot eru * maswo kagami * putagami yama ni * ko no kure no * sige ki tani pye wo * ywobi toyome * asa tobi watari * yupu duku ywo * kaswoke ki nwo pye ni * parwoparwo ni * naku pototogisu * tati kuku to * paburi ni tirasu * pudi nami no * pana natukasi mi * piki yodite * swode ni kwok ire tu * sima ba simu tomo MYS.19.4192
 19. * ame tuti no * topo ki pazime ywo * yo no naka pa * tune na ki mono to * katari tugi * nagarape ki tare * ama no para * puri sake mire ba * teru tukwi mo * miti kake si kyeri * asipikwi no * yama no ko nure mo * paru sare ba * pana saki nipopi * aki dukeba * tuyu simo opite * kaze mazipe * momiti tiri kyeri * utusemi mo * kaku nomwi na rasi * kurenawi no * iro mo uturopi * nubatama no * kurwo kami kapari * asa no wemi * yupu pye kaparapi * puku kaze no * mi ye nu ga goto ku * yuku midu no * tomara nu goto ku * tune mo na ku * uturopu mireba * nipatadumi * nagaruru namita * todomwi kane tu mo MYS.19.4160
 20. * kurenawi no * suswo tuku kapa wo * naka ni okite * ware ka kaywopa mu * kimi ka ki masa mu MYS.11.2655b
 21. * kurenawi no * ya sipo no koromo * asanasana * nare pa suredomo * iya medurasi * mo MYS.11.2623
 22. * kurenawi no * ko zome no koromo * sita ni kite * upe ni tori kiba * koto nasa mu kamo MYS.7.1313
 23. * kurwo usi gata * sipo pwi no ura wo * kurenawi no * tama mo suswo piki * yuku pa ta ga tuma MYS.9.1672
 24. * ara tama no * tosi yuki kapari * paru sareba * pana nomwi nipopu * asipikwi no * yama sita toyomi * oti tagiti * nagaru sakita no * kapa no se ni * ayu kwo sa basiru * sima tu tori * u kapi tomonape * kagari sasi * nadusapi yukeba * wagimo kwo ga * kata mi gatera to * kurenawi no * ya sipo ni somete * okose taru * koromo no suswo mo * toporite nure nu MYS.19.4156
 25. * paru pa moye * natu pa midori ni * kurenawi no * simi iro ni mi yuru * aki no yama kamo MYS.10.2177


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 37)