ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * muka tu wo ni * tat eru momo no kwi * nara mu ka to * pito so sasayaku * na ga kokoro yume MYS.7.1356
  2. * pasikiyasi * wagipye no ke momo * moto sige ku * pana nomwi sakite * nara zu ara me ya mo MYS.7.1358
  3. * wa ga yadwo no * ke momo no sita ni * tuku ywo sasi * sita kokoro yo si * utate ko no koro MYS.10.1889
  4. * momo no pana * kurenawi iro ni * nipopi taru * omowa no uti ni * awo yagwi no * poso ki maywo ne wo * wemi magari * asa kage mi tutu * wotomye ra ga * te ni tori mot eru * maswo kagami * putagami yama ni * ko no kure no * sige ki tani pye wo * ywobi toyome * asa tobi watari * yupu duku ywo * kaswoke ki nwo pye ni * parwoparwo ni * naku pototogisu * tati kuku to * paburi ni tirasu * pudi nami no * pana natukasi mi * piki yodite * swode ni kwok ire tu * sima ba simu tomo MYS.19.4192
  5. * yamato no * murwopu no ke momo * moto sige ku * ipi te si mono wo * nara zu pa yamazi MYS.11.2834
  6. * paru no sono * kurenawi nipopu * momo no pana * sita deru miti ni * ide tatu wotomye MYS.19.4139


showing results 1 to 6 of 6