ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * awa yuki ka * padare ni puru to * miru madeni * nagara pe tiru pa * nani no pana so mo MYS.8.1420
 2. * pupum yeri to * ipi si ume ga ye * kyesa puri si * awa yuki ni apite * saki nu ramu kamo MYS.8.1436
 3. * awa yuki no * nipa ni puri siki * samu ki ywo wo * ta makura maka zu * pito ri kamo ne mu MYS.8.1663
 4. * ume ga ye ni * nakite uturopu * ugupisu no * pane sirwo tape ni * awa yuki so puru MYS.10.1840
 5. * sipo miteba * min awa ni ukabu * managwo ni mo * ware pa ik yeru ka * kwopwi pa sina zute MYS.11.2734
 6. * yatipoko no * kamwi no mikoto ya * a ga opo kuni nusi * na koso pa * wo ni imaseba * uti mwiru * sima no saki zaki * kaki mwiru * iswo no saki oti zu * waka kusa no * tuma mota se rame * a pa mo yo * mye ni si areba * na wo kite * wo pa na si * na wo kite * tuma pa na si * aya kaki no * pupaya ga sita ni * musibusuma * nikwoya ga sita ni * taku busuma * sayagu ga sita ni * awa yuki no * wakayaru mune wo * takudunwo no * sirwo ki tadamuki * sodataki * tadaki managari * ma tama de * tama de sasi maki * mwomwo naga ni * i wo si nase * toyo mi ki * tate matura se KK.5
 7. * nubatama no * kurwo kami nurete * awa yuki no * puru ni ya ki masu * kokoda kwopureba MYS.16.3805
 8. * sipasu ni pa * awa yuki puru to * sira ne ka mo * ume no pana saku * pupum yera zusite MYS.8.1648
 9. * yatipoko no * kamwi no mikoto * nuye kusa no * mye ni si areba * wa ga kokoro * urasu no tori zo * ima koso pa * wa dori ni ara me * noti pa * na dori ni ara mu wo * inoti pa * na sise tamapi so * isitapuya * ama pase dukapi * koto no * katari goto mo * ko woba * awo yama ni * pi ga kakuraba * nubatama no * ywo pa ide na mu * asa pi no * wemi sakaye kite * takudunwo no * sirwo ki tadamuki * awa yuki no * wakayaru mune wo * sodataki * tadaki managari * ma tama de * tama de sasi maki * mwomwo naga ni * i pa nasa mu wo * aya ni * na kwopwi kikosi * yatipoko no * kamwi no mikoto * koto no * katari goto mo * ko woba KK.3
 10. * tama no wo wo * awa wo ni yorite * musub yeraba * ari te noti ni mo * apa zara me ya mo MYS.4.763
 11. * awa yuki no * ke nu be ki mono wo * ima madeni * nagarape nuru pa * imo ni apa mu to so MYS.8.1662
 12. * awa yuki pa * kyepu pa na puri so * sirwo tape no * swode maki posa mu * pito mo ara na ku ni MYS.10.2321
 13. * yata no nwo no * asadi iro duku * arati yama * mine no awa yuki * samu ku tiru rasi MYS.10.2331
 14. * wa ga sekwo wo * ima ka ima ka to * ide mireba * awa yuki pur eri * nipa mo podoro ni MYS.10.2323
 15. * awa yuki no * podoropodoro ni * puri sikeba * nara no miyakwo si * omopoyuru kamo MYS.8.1639
 16. * awa yuki pa * ti pye ni puri sikye * kwopwi si kyeku * ke naga ki ware pa * mitutu sinwopa mu MYS.10.2334
 17. * awa yuki no * ko no koro tugite * kaku puraba * ume no patu pana * tiri ka sugwi na mu MYS.8.1651
 18. * makimuku no * pi para mo imada * kumo wi neba * kwo matu ga ure yu * awa yuki nagaru MYS.10.2314
 19. * awa yuki ni * pura yete sak yeru * ume no pana * kimi gari yaraba * yosope te mu kamo MYS.8.1641


showing results 1 to 19 of 19