ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * kuwaso na si ni * seki tobi kwoyuru * pototogisu * mane ku a kwo ni mo * yama zu kaywopa mu MYS.15.3754
  2. * kamu kaze no * ise no umi no * opo isi ni ya * i papi motoporu * sitadami no * sitadami no * a gwo yo * a gwo yo * sitadami no * i papi motopori * utite si yama mu * utite si yama mu NSK.8
  3. * kamu kaze no * ise no umi no * opo isi ni ya * i papi motoporu * sitadami no * sitadami no * a gwo yo * a gwo yo * sitadami no * i papi motopori * utite si yama mu * utite si yama mu NSK.8
  4. * utipi satu * miyake no para yu * pita tuti ni * asi pumi nuki * natu kusa wo * kosi ni nadumi * ika naru ya * pito no kwo yuwe zo * kaywopa su mo a gwo * ube na ube na * papa pa sirazi * ube na ube na * titi pa sirazi * mina no wata * ka gurwo ki kami ni * ma yupu moti * azasa yupi tare * yamato no * tuge no wo gusi wo * osape sasu * sasutape no kwo * sore so wa ga tuma MYS.13.3295
  5. * aki pagwi wo * tuma dopu ka koso * pito ri gwo ni * kwo mot eri to ipe * ka kwo zimono * wa ga pito ri gwo no * kusa makura * tabi ni si yukeba * taka dama wo * sizi ni nuki tari * ipapi be ni * yupu tori sidete * ipapi tutu * wa ga omopu a gwo * ma saki ku ari koso MYS.9.1790
  6. * ima pa yo * ima pa yo * aasiyawo * ima dani mo * a gwo yo * ima dani mo * a gwo yo NSK.10
  7. * ima pa yo * ima pa yo * aasiyawo * ima dani mo * a gwo yo * ima dani mo * a gwo yo NSK.10
  8. * opo bune ni * ma kadi sizi nuki * ko no a kwo wo * kara kuni pye yaru * ipapye kamwi tati MYS.19.4240


showing results 1 to 8 of 8