ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kozo no paru * i kozi te uwe si * wa ga yadwo no * waka kwi no ume pa * pana saki ni kyeri MYS.8.1423
 2. * kimi matu to * nipa ni si woreba * uti nabiku * wa ga kurwo kami ni * simo so oki ni kyeru MYS.12.3044a
 3. * tabi to pyedo * ma tabi ni nari nu * ipye no mo ga * kise si koromo ni * aka tuki ni kari MYS.20.4388
 4. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 5. * mika no para * kuni no miyakwo pa * are ni kyeri * opo miya pito no * uturopi nu reba MYS.6.1060
 6. * ko no mi ki wo * kami kye mu pito pa * so no tudumi * usu ni tatete * utapitutu * kami kyere kamo * mapitutu * kami kyere kamo * ko no mi ki no * mi ki no * aya ni uta danwosi * * sasa KK.40
 7. * ko no mi ki wo * kami kye mu pito pa * so no tudumi * usu ni tatete * utapitutu * kami kyere kamo * mapitutu * kami kyere kamo * ko no mi ki no * mi ki no * aya ni uta danwosi * * sasa KK.40
 8. * wa ga pune pa * pira no minatwo ni * kogi pate mu * oki pye na sakari * sa ywo puke ni kyeri MYS.3.274
 9. * midu tamaru * yosami no ike no * wi gupi uti ga * sasi kyeru sira ni * nunapa kuri * pape kyeku sira ni * wa ga kokoro si zo * iya woko nisite * ima zo kuyasi ki KK.44
 10. * mi maku pori * wa ga mati kwopwi si * aki pagwi pa * yeda mo simimi ni * pana saki ni kyeri MYS.10.2124
 11. * iswo no kami * puru no takapasi * takataka ni * imo ga matu ramu * ywo so puke ni kyeru MYS.12.2997
 12. * aki kaze no * pi ni kye ni pukeba * midu kukwi no * woka no ko no pa mo * iro duki ni kyeri MYS.10.2193
 13. * miyabwi wo ni * ware pa ari kyeri * yadwo kasa zu * kapyesi si ware zo * miyabwi wo ni pa aru MYS.2.127
 14. * medurasi * to * wa ga omopu kimi pa * aki yama no * patu momiti ba ni * nite koso ari kyere MYS.8.1584
 15. * yatipoko no * kamwi no mi yo ywori * tomosi * duma * pito siri ni kyeri * tugite si omopeba MYS.10.2002
 16. * ta ga sono no * ume ni ka ari kye mu * kokodaku mo * saki ni kyeru kamo * mi ga posi * made ni MYS.10.2327
 17. * ama zakaru * pina ni itu tose * sumapitutu * miyakwo no teburi * wasura ye ni kyeri MYS.5.880
 18. * kyepu no tame to * omopite sime si * asi pikwi no * wo no pe no sakura * kaku saki ni kyeri MYS.19.4151
 19. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagiropwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 20. * opo bune ni * asi ni kari tumi * simimi ni mo * imo pa kokoro ni * nori ni kyeru kamo MYS.11.2748
 21. * ikapo kaze * puku pi puka nu pi * ari to ipedo * a ga kwopwi nomwi si * toki na kari kyeri MYS.14.3422
 22. * nadesikwo pa * aki saku mono wo * kimi ga ipye no * yuki no ipapo ni * sak yeri kyeru kamo MYS.19.4231
 23. * yupu saraba * kimi ni apa mu to * omope koso * pi no kururaku mo * uresi kari kyere MYS.12.2922
 24. * aki no tuyu pa * utusi ni ari kyeri * midu tori no * awo ba no yama no * iro duku mireba MYS.8.1543
 25. * paru sareba * si dari yanagwi no * towowo ni mo * imo pa kokoro ni * nori ni kyeru kamo MYS.10.1896


Page of 17      (currently showing results 1 to 25 of 422)