ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * aki pagwi no * tiri no magapi ni * ywobi tatete * naku naru sika no * kowe no paruke sa MYS.8.1550
 2. * yupu duku ywo * kage tati yori api * ama no gapa * kogu puna bito wo * mi ru ga tomosi sa MYS.15.3658
 3. * yonabari no * wikapi no yama ni * pusu sika no * tuma ywobu kowe wo * kiku ga tomosi sa MYS.8.1561
 4. * asipikwi no * yama sapa bito no * pito sapa ni * mana to ipu kwo ga * ayani kanasi sa MYS.14.3462
 5. * topo ku araba * wabwi te mo ara mu wo * satwo tika ku * ari to kiki tutu * mi nu ga subyena sa MYS.4.757
 6. * topo ki yama * seki mo kwoye ki nu * imasarani * apu be ki yosi no * na ki ga sabisi sa MYS.15.3734b
 7. * koto twopa nu * kwi sura imo to se * ari to ipu wo * tada pito ri kwo ni * aru ga kurusi sa MYS.6.1007
 8. * utukusi * to * omopu wagimo wo * ime ni mite * okwite saguru ni * na ki ga sabusi sa MYS.12.2914
 9. * koromo de * pitati no kuni no * puta narabu * tukupa no yama wo * mi maku pori * kimi ki mas eri to * atu kyeku ni * ase kaki nage * ko no ne tori * usobuki nobori * wo no upe wo * kimi ni misureba * wo kamwi mo * yurusi tamapi * mye kamwi mo * tipapi tamapite * toki to na ku * kumo wi ame puru * tukupa ne wo * saya ni terasite * ipukari si * kuni no mapora wo * tubaraka ni * simyesi tamapeba * uresi mi to * pimo no wo tokite * ipye no goto * tokete zo aswobu * uti nabiku * paru mi masi yu pa * natu kusa no * sige ku pa aredo * kyepu no tanwosi sa MYS.9.1753
 10. * kuni guni no * yasiro no kami ni * nusa maturi * a ka kwopi su namu * imo ga kanasi sa MYS.20.4391
 11. * inisipye ni * ari kyeru waza no * kusubasi ki * koto to ipi tugu * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * utusemi no * na wo araswopu to * tamakiparu * inoti mo sutete * araswopi ni * tuma dopi si kyeru * wotomye ra ga * kikeba kanasi sa * paru pana no * nipoye sakayete * aki no pa no * nipopi ni ter eru * atarasi ki * mwi no sakari sura * masura wo no * koto itapasi mi * titi papa ni * mawosi wakarete * ipye zakari * umi bye ni ide tati * asa yopi ni * miti kuru sipo no * ya pye nami ni * nabiku tama mo no * pusi no ma mo * wosi ki inoti wo * tuyu simo no * sugwi masi ni kyere * oku tu kwi wo * koko to sadamete * noti no yo no * kiki tugu pito mo * iya topo ni * sinwopi ni seyo to * tuge wo gusi * sika sasi kye rasi * opwite nabik yeri MYS.19.4211
 12. * topo ki yama * seki mo kwoye ki nu * imasarani * apu be ki yosi no * na ki ga sabusi sa MYS.15.3734a
 13. * opo tagi wo * sugwite natumwi ni * tika dukite * kiywo ki kapa se wo * miru ga sayake sa MYS.9.1737
 14. * tukusi bune * imada mo ko neba * arakazime * araburu kimi wo * miru ga kanasi sa MYS.4.556
 15. * akidu sima * yamato no kuni wo * ama kumo ni * ipa pune ukabe * tomo ni pe ni * ma kai sizi nuki * i kogitutu * kuni mi si se site * amori masi * parapi koto muke * ti yo kasane * iya tugitugi ni * sira si k yeru * ama no pi tugi to * kamu nagara * wa go opo kimi no * ame no sita * wosame tamapeba * mononopu no * ya swo tomo no wo wo * nade tamapi * totonope tamapi * wosu kuni no * yomo no pito wo mo * abusapa zu * megumi tamapeba * inisipye yu * na ka ri si sirusi * tabi mane ku * mawosi tamapi nu * ta udakite * koto na ki mi yo to * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * yorodu yo ni * sirusi tuga mu zo * yasumisisi * wa go opo kimi * aki no pana * si ga iro iro ni * myesi tamapi * akira me tamapi * saka miduki * sakayu ru kyepu no * ayani taputwo sa MYS.19.4254
 16. * opo umi no * mina soko toyomi * tatu nami no * yora mu to omop yeru * iswo no sayake sa MYS.7.1201
 17. * pasikiyosi * kaku nomwi karani * sitapi ko si * imo ga kokoro no * subye mo subye na sa MYS.5.796
 18. * asipikwi no * ya tu wo no upe no * tuga no kwi no * iya tugitugi ni * matu ga ne no * tayuru koto na ku * awo ni yo si * nara no miyakwo ni * yorodu yo ni * kuni sira sa mu to * yasumisisi * wa go opo kimi no * kamu nagara * omoposi myesite * toyo no akari * myesu kyepu no pi pa * mononopu no * ya swo tomo no wo no * sima yama ni * akaru tatibana * uzu ni sasi * pimo toki sakete * ti tose poki * poki toyomosi * werawera ni * tukape maturu wo * miru ga taputwo sa MYS.19.4266
 19. * opo kimi no * mikasa no yama no * obi ni s e ru * poso tani gapa no oto no * sayake sa MYS.7.1102
 20. * mika no para * tabi no yadori ni * tamapoko no * miti no yuki api ni * ama kumo no * yoso nomwi mi tutu * koto dopa mu * yosi no na kyereba * kokoro nomwi * musetutu aru ni * ame tuti no * kamwi koto yosete * sikitape no * koromo de kapete * ono duma to * tanom yeru ko yopi * aki no ywo no * momo ywo no naga sa * ari kose nu kamo MYS.4.546
 21. * sake no na wo * piziri to opose si * inisipye no * opo ki piziri no * koto no yorosi sa MYS.3.339
 22. * tukwikusa ni * koromo iro dori * sura me domo * uturopu iro to * ipu ga kurusi sa MYS.7.1339
 23. * ko no koro no * aki no asake ni * kwiri gomori * tuma ywobu sika no * kowe no sayake sa MYS.10.2141
 24. * natu yama no * konure no sige ni * pototogisu * naki toyomu naru * kowe no paruke sa MYS.8.1494
 25. * ame ni masu * tuku yomi wotokwo * mapi pa se mu * ko yopi no naga sa * i po ywo tugi koso MYS.6.985


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 53)