ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asa tuyu no * ke yasu ki wa ga mwi * pito kuni ni * sugwi kate nu kamo * oya no me wo pori MYS.5.885
 2. * ura mwi ywori * kogi ko si pune wo * kaze paya mi * oki tu mi ura ni * yadori suru kamo MYS.15.3646
 3. * kurenawi no * kwo some no kinu wo * sita ni kiba * pito no miraku ni * nipopi ide mu kamo MYS.11.2828
 4. * turupami no * toki arapi kinu no * ayasi ku mo * koto ni ki posi ki * ko no yupu pye kamo MYS.7.1314
 5. * paru same ni * moye si yanagwi ka * u me no pana * tomo ni okure nu * tune no mono kamo MYS.17.3903
 6. * kamu kwi ni mo * te pa puru to pu wo * ututape ni * pito duma to ipeba * pure nu mono kamo MYS.4.517
 7. * ko no mi ki wo * kami kye mu pito pa * so no tudumi * usu ni tatete * utapitutu * kami kyere kamo * mapitutu * kami kyere kamo * ko no mi ki no * mi ki no * ayani uta danwosi * * sasa KK.40
 8. * ko no mi ki wo * kami kye mu pito pa * so no tudumi * usu ni tatete * utapitutu * kami kyere kamo * mapitutu * kami kyere kamo * ko no mi ki no * mi ki no * ayani uta danwosi * * sasa KK.40
 9. * yama no pye no * isi no mi wi pa * onodukara * nar eru nisiki wo * par e ru yama kamo MYS.13.3235
 10. * puyu gomori * paru no opo nwo wo * yaku pito pa * yaki tara ne kamo * wa ga kokoro yaku MYS.7.1336
 11. * kusa makura * tabi yuku pito mo * yuki pureba * nipopi nu be ku mo * sak ye ru pagwi kamo MYS.8.1532
 12. * kapa no se no * tagiti wo mireba * tama kamo * tiri midare taru * kapa no tune kamo MYS.9.1685
 13. * kapa no se no * tagiti wo mireba * tama kamo * tiri midare taru * kapa no tune kamo MYS.9.1685
 14. * asi tadu no * sawaku iri ye no * sira suge no * sirase mu tame to * kot ita karu kamo MYS.11.2768
 15. * yupu kage ni * ki naku pigurasi * kokodaku mo * pi gotoni kikedo * aka nu kowe kamo MYS.10.2157
 16. * tama mo karu * wide no sigarami * usu mi ka mo * kwopwi no yodom yeru * wa ga kokoro kamo MYS.11.2721
 17. * puti mo se mo * kiyo ku sayake si * pakata gapa * ti tose wo matite * sum yeru kapa kamo SNK.7
 18. * ta ga sono no * ume ni ka ari kye mu * kokodaku mo * saki ni kyeru kamo * mi ga posi * made ni MYS.10.2327
 19. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ika sama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 20. * mononopu no * ya swo udi gapa no * paya ki se ni * tati e nu kwopwi mo * ware pa suru kamo MYS.11.2714a
 21. * ume no pana * madu saku yeda wo * ta wori te ba * tutwo to na dukete * yosope te mu kamo MYS.10.2326
 22. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagirwopwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 23. * opo bune ni * asi ni kari tumi * simimi ni mo * imo pa kokoro ni * nori ni kyeru kamo MYS.11.2748
 24. * nadesikwo pa * aki saku mono wo * kimi ga ipye no * yuki no ipapo ni * sak yeri kyeru kamo MYS.19.4231
 25. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * kanasi * imo ga * ta makura panare * ywo dati ki nwo kamo MYS.14.3480


Page of 25      (currently showing results 1 to 25 of 623)