ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * megu si mo na si ni * pasikyeyasi * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
  2. * sirwo tape no * kimi ga sita bimo * ware sapeni * kyepu musubi te na * apa mu pi no tame MYS.12.3181
  3. * noto gapa no * mina soko sape ni * teru madeni * mikasa no yama pa * saki ni kyeru kamo MYS.10.1861
  4. * ama no gapa * mina soko sape ni * terasu pune * pate si puna bito * imo ni mi ye ki ya MYS.10.1996
  5. * taka ki ne ni * kumo no tuku nosu * ware sapeni * kimi ni tuki nana * taka ne to mopite MYS.14.3514
  6. * pito me moru * kimi ga manima ni * ware sape ni * tuto ni okwitutu * mo no suswo nure nu MYS.11.2563
  7. * imo ni kwopwi * i ne nu asita ni * puku kaze pa * imo ni si pureba * ware sape ni pure MYS.12.2858


showing results 1 to 7 of 7