ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * swora mitu * yamato no kuni pa * kamwi kara si * taputwo ku aru rasi * ko no mapi mireba SNK.2
 2. * kusa makura * tabi no pimo toku * ipye no imo si * a wo mati kanete * nagekapu rasi mo MYS.12.3147
 3. * asi bye n aru * wogwi no pa sayagi * aki kaze ni * kari ga ne kikoyu * ima si ku ra si mo MYS.10.2134b
 4. * inisipye wo * omoposu rasi mo * wa go opo kimi * yosinwo no miya wo * ari gaywopi myesu MYS.18.4099
 5. * aki pagwi pa * saku be ku aru rasi * wa ga yadwo no * asa di ga pana no * tiri yuku mireba MYS.8.1514
 6. * yura no saki * sipo pwi ni kye rasi * sirakamwi no * iswo no ura mwi wo * apete kogu nari MYS.9.1671
 7. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
 8. * wa ga tuma pa * ita ku kwopwi rasi * nomu midu ni * kago sape mi yete * yo ni wasura re zu MYS.20.4322
 9. * kepi no umi no * nipa yo ku a ra si * kari komo no * midare idu miyu * ama no turi bune MYS.3.256a
 10. * puyu sugwite * paru ki taru rasi * asa pi sasu * kasuga no yama ni * kasumi tanabiku MYS.10.1844
 11. * tune yama zu * kaywopi si kimi ga * tukapi ko zu * ima pa apazi to * tayu tapi nu rasi MYS.4.542
 12. * kimi ga ipye no * momiti ba paya ku * tiri ni kyeri * sigure no ame ni * nure ni kye rasi mo MYS.10.2217
 13. * kozo no paru * ap yeri si kimi ni * kwopwi nite si * sakura no pana pa * mukape kye rasi mo MYS.8.1430
 14. * ume no pana * ima sakari nari * momo tori no * kowe no kwoposi ki * paru ki taru rasi MYS.5.834
 15. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudipara ga upe ni * wosu kuni wo * myesi tamapa mu to * miaraka pa * taka sira sa mu to * kamu nagara * omoposu nabeni * ame tuti mo * yorite are koso * ipa basiru * apumi no kuni no * koromo de no * tanakami yama no * ma kwi saku * pi no tumade wo * mononopu no * ya swo udi gapa ni * tama mo nasu * uka be nagas e re * so wo toru to * sawaku mi tami mo * ipye wasure * mwi mo * tana sira zu * kamo zimono * midu ni uki wite * wa ga tukuru * pi no mikadwo ni * sira nu kuni * yosi kose di ywori * wa ga kuni pa * toko yo ni nara mu * pumi op ye ru * ayasi ki kame mo * arata yo to * idumi no kapa ni * moti kwos e ru * ma kwi no tumade wo * momo tara zu * ikada ni tukuri * nobo su ramu * iswopaku mireba * kamu nagara na ra si MYS.1.50
 16. * imo ga kami * age * takapa nwo no * panati gwoma * arabwi ni kye rasi * apa naku omopeba MYS.11.2652
 17. * tatibana wo * moribye no satwo no * kadwo ta wase * karu toki sugwi nu * kozi to su rasi mo MYS.10.2251
 18. * ipa mu subye * se mu subye sira zu * kipamarite * taputwo ki mono pa * sake ni si aru rasi MYS.3.342
 19. * inisipye ni * ari kyeru waza no * kusubasi ki * koto to ipi tugu * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * utusemi no * na wo araswopu to * tamakiparu * inoti mo sutete * araswopi ni * tuma dopi si kyeru * wotomye ra ga * kikeba kanasi sa * paru pana no * nipoye sakayete * aki no pa no * nipopi ni ter eru * atarasi ki * mwi no sakari sura * masura wo no * koto itapasi mi * titi papa ni * mawosi wakarete * ipye zakari * umi bye ni ide tati * asa yopi ni * miti kuru sipo no * ya pye nami ni * nabiku tama mo no * pusi no ma mo * wosi ki inoti wo * tuyu simo no * sugwi masi ni kyere * oku tu kwi wo * koko to sadamete * noti no yo no * kiki tugu pito mo * iya topo ni * sinwopi ni seyo to * tuge wo gusi * sika sasi kye rasi * opwite nabik yeri MYS.19.4211
 20. * opo kimi no * tugite myesu rasi * takamatwo no * nwo bye miru gotoni * ne nomwi si naka yu MYS.20.4510
 21. * pisakata no * ame no kagu yama * ko no yupu pye * kasumi tanabiku * paru tatu ra si mo MYS.10.1812
 22. * napa no ura yu * sogapi ni mi yuru * oki tu sima * kogi mwiru pune pa * turi si su rasi mo MYS.3.357
 23. * mukwo no umi no * nipa yo ku a ra si * izari su ru * ama no turi bune * nami no upe yu mi yu MYS.3.256b
 24. * ama no gapa * uki tu no nami oto * sawaku nari * wa ga matu kimi si * puna de su rasi mo MYS.8.1529
 25. * pito ri wite * mono mopu yopi ni * pototogisu * ko yu naki wataru * kokoro si aru rasi MYS.8.1476


Page of 8      (currently showing results 26 to 50 of 190)