ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * omi no kwo no * ya pye kara kaki * sita toyomi * nawi ga yori koba * yare mu siba kaki NSK.91b
 2. * puta tu na ki * kwopwi wo si sureba * tune no obi wo * mi pye musubu be ku * wa ga mwi pa nari nu MYS.13.3273
 3. * isana tori * pama pye wo kiywo mi * uti nabiki * opuru tama mo ni * asa nagi ni * ti pye nami yori * yupu nagi ni * i po pye nami yoru * pye tu nami no * iya sikusikuni * tukwi ni kye ni * pi ni pi ni mi tomo * ima nomwi ni * aki dara me ya mo * sira nami no * i saki megur eru * suminoye no pama MYS.6.931
 4. * isana tori * pama pye wo kiywo mi * uti nabiki * opuru tama mo ni * asa nagi ni * ti pye nami yori * yupu nagi ni * i po pye nami yoru * pye tu nami no * iya sikusikuni * tukwi ni kye ni * pi ni pi ni mi tomo * ima nomwi ni * aki dara me ya mo * sira nami no * i saki megur eru * suminoye no pama MYS.6.931
 5. * koromo koso * puta pye mo yo ki * sa ywo doko wo * narabe mu kimi pa * kasikwo ki rokamo NSK.47
 6. * patu yuki pa * ti pye ni puri sikye * kwopwisi ku no * opo karu ware pa * mitutu sinwopa mu MYS.20.4475
 7. * adisawi no * ya pye saku goto ku * ya tu yo ni wo * imase wa ga sekwo * mitutu sinwopa mu MYS.20.4448
 8. * sasa ga pa no * sayagu simo ywo ni * nana pye k aru * koromo ni mas eru * kwo ro ga pada pa mo MYS.20.4431
 9. * kokoro ni pa * ti pye sikusiku ni * omopedomo * tukapi wo yara mu * subye no sira na ku MYS.11.2552
 10. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 11. * asi pi kwi no * yama pa momo pye ni * kakusu tomo * imo pa wasurezi * tada ni apu made ni MYS.12.3189a
 12. * opo kimi no * ya pye no kumi kaki * kaka medomo * na wo amasizimi * kaka nu kumi kaki NSK.90
 13. * kari komo no * pito pye wo sikite * sa nuredomo * kimi to si nureba * samu kye ku mo na si MYS.11.2520
 14. * adisapapu * imo ga mekarete * siki tape no * makura mo maka zu * kanipa maki * tukur e ru pune ni * ma kadi nuki * wa ga kogi kureba * apadi no * nwo sima mo sugwi * inamituma * karani no sima no * sima no ma yu * wagipye wo mireba * awo yama no * soko to mo mi ye zu * sira kumo mo * ti pye ni nari ki nu * kogi tamuru * ura no kotogoto * yuki kakuru * sima no saki zaki * kuma mo oka zu * omopi so wa ga kuru * tabi no ke naga mi MYS.6.942
 15. * nagusa yama * koto ni si ari kyeri * wa ga kwopwi no * ti pye no pito pye mo * nagusame naku ni MYS.7.1213
 16. * nagusa yama * koto ni si ari kyeri * wa ga kwopwi no * ti pye no pito pye mo * nagusame naku ni MYS.7.1213
 17. * omi no kwo no * ya pye no pimo toku * pito pye dani * imada toka neba * mi kwo no pimo toku NSK.127
 18. * omi no kwo no * ya pye no pimo toku * pito pye dani * imada toka neba * mi kwo no pimo toku NSK.127
 19. * tawayamye no * kusi ge ni nor eru * kagami nasu * mitu no pama pye ni * sa ni turapu * pimo toki sake zu * wagimo kwo ni * kwopwitutu woreba * ake gure no * asa kwiri gakuri * naku tadu no * ne nomwi si naka yu * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * nagusamoru * kokoro mo ari ya to * ipye no atari * wa ga tati mireba * awo pata no * kadurakwi yama ni * tanabik ye ru * sira kumo gakuru * ama sagaru * pina no kuni pye ni * tada mukapu * apadi wo sugwi * apasima wo * sogapi ni mi tutu * asa nagi ni * kakwo no kowe ywobi * yupu nagi ni * kadi no to situtu * nami no pe wo * i yuki sagukumi * ipa no ma wo * i yuki motopori * inabituma * ura mwi wo sugwite * tori zimono * nadusapi yukeba * ipye no sima no * ariswo no upe ni * uti nabiki * sizi ni opwi taru * nanoriso ga * nado ka mo imo ni * nora zu ki ni kye mu MYS.4.509
 20. * tawayamye no * kusi ge ni nor eru * kagami nasu * mitu no pama pye ni * sa ni turapu * pimo toki sake zu * wagimo kwo ni * kwopwitutu woreba * ake gure no * asa kwiri gakuri * naku tadu no * ne nomwi si naka yu * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * nagusamoru * kokoro mo ari ya to * ipye no atari * wa ga tati mireba * awo pata no * kadurakwi yama ni * tanabik ye ru * sira kumo gakuru * ama sagaru * pina no kuni pye ni * tada mukapu * apadi wo sugwi * apasima wo * sogapi ni mi tutu * asa nagi ni * kakwo no kowe ywobi * yupu nagi ni * kadi no to situtu * nami no pe wo * i yuki sagukumi * ipa no ma wo * i yuki motopori * inabituma * ura mwi wo sugwite * tori zimono * nadusapi yukeba * ipye no sima no * ariswo no upe ni * uti nabiki * sizi ni opwi taru * nanoriso ga * nado ka mo imo ni * nora zu ki ni kye mu MYS.4.509
 21. * uti pasi no * tume no aswobi ni * ide mase kwo * tamade no ipye no * yapyekwo no twozi * idemasi no * kui pa arazi zo * ide mase kwo * tamade no pye no * ya pye kwo no twozi NSK.124
 22. * pito pi ni pa * ti pye sikusiku ni * wa ga kwopuru * imo ga atari ni * sigure pu re mi mu MYS.10.2234
 23. * inisipye ni * ari kyeru waza no * kusubasi ki * koto to ipi tugu * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * utusemi no * na wo araswopu to * tama kiparu * inoti mo sutete * araswopi ni * tuma dopi si kyeru * wotomye ra ga * kikeba kanasi sa * paru pana no * nipoye sakayete * aki no pa no * nipopi ni ter eru * atarasi ki * mwi no sakari sura * masura wo no * koto itapasi mi * titi papa ni * mawosi wakarete * ipye zakari * umi bye ni ide tati * asa yopi ni * miti kuru sipo no * ya pye nami ni * nabiku tama mo no * pusi no ma mo * wosi ki inoti wo * tuyu simo no * sugwi masi ni kyere * oku tu kwi wo * koko to sadamete * noti no yo no * kiki tugu pito mo * iya topo ni * sinwopi ni seyo to * tuge wo gusi * sika sasi kye rasi * opwite nabik yeri MYS.19.4211
 24. * sira kumo no * tatuta no yama no * tuyu simo ni * iro duku toki ni * uti kwoyete * tabi yuku kimi pa * i po pye yama * i yuki sakumi * ata mamoru * tukusi ni itari * yama no soki * nwo no soki mi yo to * tomo no bye wo * akati tukapa si * yama bikwo no * kotape mu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kuni kata wo * mye si tamapite * puyu gomori * paru sari yukaba * tobu tori no * paya ku ki masane * tatuta di no * woka pye no miti ni * nitutuzi no * nipopa mu toki no * sakura bana * saki na mu toki ni * yama tadu no * mukape mawi de mu * kimi ga ki masa ba MYS.6.971
 25. * kokoro ni pa * ti pye ni omopedo * pito ni ipa nu * wa ga kwopwi duma wo * mi mu yosi mo ga mo MYS.11.2371


Page of 4      (currently showing results 1 to 25 of 98)