ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * opo kimi pa * kamwi ni si maseba * ama kumo no * i po pye ga sita ni * kakuri tamapi nu MYS.2.205
 2. * tabi koromo * ya pe ki kasanete * i nuredomo * napo pada samu si * imo ni si ara neba MYS.20.4351
 3. * oki tu mo wo * kakusapu nami no * i po pye nami * ti pye sikusiku ni * kwopwi wataru kamo MYS.11.2437
 4. * oki tu mo wo * kakusapu nami no * i po pye nami * ti pye sikusiku ni * kwopwi wataru kamo MYS.11.2437
 5. * itwokwo * na se no kimi * wori worite * mono ni i yuku to pa * kara kuni no * twora to ipu kamwi wo * ike dori ni * ya tu tori moti ki * so no kapa wo * tatami ni sasi * ya pye datami * pyeguri no yama ni * udukwi to * satukwi to no ma ni * kusuri gari * tukapu ru toki ni * asipiki no * ko no kata yama ni * puta tu tatu * itipi ga moto ni * adusa yumi * ya tu ta basami * pime kabura * ya tu ta basami * sisi matu to * wa ga woru toki ni * sa wo sika no * ki tati nageka ku * tatimati ni * ware pa sinu be si * opo kimi ni * ware pa tukape mu * wa ga tunwo pa * mi kasa no payasi * * wa ga mimi pa * mi sumi no tubo * * wa ga me ra pa * masumi no kagami * * wa ga tume pa * mi yumi no yupazu * * wa ga ke ra pa * mi pumite * payasi * wa ga kapa pa * mi pakwo no kapa ni * wa ga sisi pa * mi namasu * payasi * wa ga kimo mo * mi namasu * payasi * wa ga mige pa * mi sipo no payasi * oi taru yatukwo * wa ga mwi pito tu ni * nana pye pana saku * ya pye pana saku to * mawosi payasa ne * mawosi payasa ne MYS.16.3885
 6. * itwokwo * na se no kimi * wori worite * mono ni i yuku to pa * kara kuni no * twora to ipu kamwi wo * ike dori ni * ya tu tori moti ki * so no kapa wo * tatami ni sasi * ya pye datami * pyeguri no yama ni * udukwi to * satukwi to no ma ni * kusuri gari * tukapu ru toki ni * asipiki no * ko no kata yama ni * puta tu tatu * itipi ga moto ni * adusa yumi * ya tu ta basami * pime kabura * ya tu ta basami * sisi matu to * wa ga woru toki ni * sa wo sika no * ki tati nageka ku * tatimati ni * ware pa sinu be si * opo kimi ni * ware pa tukape mu * wa ga tunwo pa * mi kasa no payasi * * wa ga mimi pa * mi sumi no tubo * * wa ga me ra pa * masumi no kagami * * wa ga tume pa * mi yumi no yupazu * * wa ga ke ra pa * mi pumite * payasi * wa ga kapa pa * mi pakwo no kapa ni * wa ga sisi pa * mi namasu * payasi * wa ga kimo mo * mi namasu * payasi * wa ga mige pa * mi sipo no payasi * oi taru yatukwo * wa ga mwi pito tu ni * nana pye pana saku * ya pye pana saku to * mawosi payasa ne * mawosi payasa ne MYS.16.3885
 7. * itwokwo * na se no kimi * wori worite * mono ni i yuku to pa * kara kuni no * twora to ipu kamwi wo * ike dori ni * ya tu tori moti ki * so no kapa wo * tatami ni sasi * ya pye datami * pyeguri no yama ni * udukwi to * satukwi to no ma ni * kusuri gari * tukapu ru toki ni * asipiki no * ko no kata yama ni * puta tu tatu * itipi ga moto ni * adusa yumi * ya tu ta basami * pime kabura * ya tu ta basami * sisi matu to * wa ga woru toki ni * sa wo sika no * ki tati nageka ku * tatimati ni * ware pa sinu be si * opo kimi ni * ware pa tukape mu * wa ga tunwo pa * mi kasa no payasi * * wa ga mimi pa * mi sumi no tubo * * wa ga me ra pa * masumi no kagami * * wa ga tume pa * mi yumi no yupazu * * wa ga ke ra pa * mi pumite * payasi * wa ga kapa pa * mi pakwo no kapa ni * wa ga sisi pa * mi namasu * payasi * wa ga kimo mo * mi namasu * payasi * wa ga mige pa * mi sipo no payasi * oi taru yatukwo * wa ga mwi pito tu ni * nana pye pana saku * ya pye pana saku to * mawosi payasa ne * mawosi payasa ne MYS.16.3885
 8. * tama sik yeru * ipye mo nani se mu * ya pye mugura * opop yeru kwo ya mo * imo to si woraba MYS.11.2825
 9. * utipi sazu * miya pye noboru to * taratisi ya * papa ga te panare * tune sira nu * kuni no okuka wo * momo pye yama * kwoye te sugwi yuki * itu si ka mo * miyakwo wo mi mu to * omopitutu * katarapi woredo * ono ga mwi si * itapasi kyereba * tama poko no * miti no kuma mwi ni * kusa ta wori * siba twori sikite * toko zimono * uti kopi pusite * omopitutu * nageki pus eraku * kuni ni araba * titi twori mi masi * ipye ni araba * papa twori mi masi * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * inu zimono * miti ni pusite ya * inoti sugwi na mu MYS.5.886a
 10. * asa gwiri no * ya pye yama kwoyete * pototogisu * u no pana pye kara * nakite kwoye ki nu MYS.10.1945
 11. * turubami no * pito pye no koromo * ura mo na ku * aru ramu kwo yuwe * kwopwi wataru kamo MYS.12.2968
 12. * pito pye yama * pyenar eru mono wo * tuku ywo yo mi * kadwo ni ide tati * imo ka matu ramu MYS.4.765
 13. * omi no kwo no * ya pye ya kara kaki * yuruse to ya mi kwo NSK.88
 14. * kokoro ni pa * ti pye ni momo pye ni * omop yere do * pito me wo opo mi * imo ni apa nu kamo MYS.12.2910
 15. * kokoro ni pa * ti pye ni momo pye ni * omop yere do * pito me wo opo mi * imo ni apa nu kamo MYS.12.2910
 16. * nipa ni puru * yuki pa ti pye siku * sika nomwi ni * omopite kimi wo * a ga mata naku ni MYS.17.3960
 17. * puru satwo pa * topo ku mo ara zu * pito pye yama * kwoyuru ga kara ni * omopi so wa ga se si MYS.6.1038
 18. * na kupasi ki * inami no umi no * oki tu nami * ti pye ni kakuri nu * yamato sima ne pa MYS.3.303
 19. * kyepu mo kamo * oki tu tamamo pa * sira nami no * ya pye woru ga pe ni * midarete aru ramu MYS.7.1168
 20. * asi para no * midupo no kuni pa * kamu nagara * koto age se nu kuni * sikaredomo * koto age zo wa ga suru * koto saki ku * ma saki ku mase to * tutumi na ku * saki ku imasaba * ariswo nami * arite mo mi mu to * momo pye nami * ti pye nami siki ni * koto age su ware * koto age su ware MYS.13.3253b
 21. * asi para no * midupo no kuni pa * kamu nagara * koto age se nu kuni * sikaredomo * koto age zo wa ga suru * koto saki ku * ma saki ku mase to * tutumi na ku * saki ku imasaba * ariswo nami * arite mo mi mu to * momo pye nami * ti pye nami siki ni * koto age su ware * koto age su ware MYS.13.3253b
 22. * asa pi sasi * so gapi ni mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tatiyama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi ka mo * ipa no kamusabwi * tama kiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa MYS.17.4003
 23. * wa ga kwopwi pa * yworu piru waka zu * momo pye nasu * kokoro si omopeba * ita mo subye na si MYS.12.2902
 24. * parwobarwo ni * omopoyuru kamo * sira kumo no * ti pye ni pyedat eru * tukusi no kuni pa MYS.5.866
 25. * uti papete * omopi si wo nwo pa * topo kara nu * so no satwo bito no * sime yupu to * kiki te si pi ywori * tat e raku no * taduki mo sira zu * wora ku no * okuka mo sira zu * nikibwi ni si * wa ga ipye sura wo * kusa makura * tabi ne no goto ku * omopu swora * yasu kara nu mono wo * nageku swora * sugu si e nu mono wo * ama kumo no * yukurayukura ni * asi kaki no * omopi midarete * midare wo no * woke wo na mi to * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * pito sire zu * motona ya kwopwi mu * iki no wo nisi te MYS.13.3272


Page of 4      (currently showing results 26 to 50 of 98)