ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tukusi bune * imada mo ko neba * arakazime * araburu kimi wo * miru ga kanasi sa MYS.4.556
  2. * sinaga tori * apa ni tugi taru * adusa yumi * suwe no tamana pa * muna wake no * piro ki wa g imo * kosi boso no * sugaru wotomye no * so no kapo no * kirakirasi ki ni * pana no goto * wemite tat ereba * tama poko no * miti yuku pito pa * ono ga yuku * miti pa yuka zute * ywoba naku ni * kadwo ni itari nu * sasi narabu * tonari no kimi pa * arakazime * ono duma karete * kopa naku ni * kagi sape maturu * pito mwina no * kaku matwop yereba * kapoyo ki ni * yorite so imo pa * taparete ari kyeru MYS.9.1738
  3. * arakazime * pito goto sige si * kaku si araba * siweya wa ga sekwo * oku mo ika ni ara me MYS.4.659
  4. * arakazime * kimi ki masa mu to * sira maseba * kadwo ni yadwo ni mo * tama sika masi wo MYS.6.1013
  5. * ma kuzu papu * kasuga no yama pa * uti nabiku * paru sari yuku to * yama no pe ni * kasumi tanabiki * takamatwo ni * ugupisu naki nu * mononopu no * ya swo tomo no wo pa * kari ga ne no * ki tugu ko no koro * kaku tugite * tune ni ari se ba * tomo namete * aswoba mu mono wo * uma namete * yuka masi satwo wo * mati gate ni * wa ga se si paru wo * kake maku mo * aya ni kasikwo si * ipa maku mo * yuyusi ku ara mu to * arakazime * kanete siri seba * ti dori naku * so no sapo gapa ni * ipa ni opuru * suga no ne torite * sinwopu kusa * parape te masi wo * yuku midu ni * misogi te masi wo * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * momo sikwi no * opo miya pito no * tama poko no * miti ni mo ide zu * kwopuru ko no koro MYS.6.948
  6. * idete yuku * miti sira maseba * arakazime * imo wo todome mu * seki mo oka masi wo MYS.3.468


showing results 1 to 6 of 6