ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * paru same ni * moye si yanagwi ka * u me no pana * tomo ni okure nu * tune no mono kamo MYS.17.3903
 2. * sipo pureba * tomo ni kata ni ide * naku tadu no * kowe topo zakaru * iswo mwi su rasi mo MYS.7.1164
 3. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama pye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220
 4. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo no * kikosi wosu * mi ke tu kuni * kamu kaze no * ise no kuni pa * kuni mireba si mo * yama mireba * taka ku taputwo si * kapa mireba * saya kyeku kiywo si * minatwo nasu * umi mo yutake si * mi watasu * sima mo na taka si * koko wo si mo * ma gupasi mi ka mo * kake maku mo * ayani kasikwo ki * yama no pye no * isi no para ni * utipi sasu * opo miya tukape * asa pi nasu * ma gupasi * mo * yupu pi nasu * ura gupasi * mo * paru yama no * sinapi sakayete * aki yama no * iro natukasi ki * momo sikwi no * opo miya pito pa * ame tuti to * pi tukwi to tomo ni * yorodu yo ni moga MYS.13.3234
 5. * asanasana * kusa no upe sirwo ku * oku tuyu no * ke naba tomo ni to * ipi si kimi pa mo MYS.12.3041
 6. * akidu sima * yamato no kuni wo * ama kumo ni * ipa pune ukabe * tomo ni pe ni * ma kai sizi nuki * i kogitutu * kuni mi si se site * amori masi * parapi koto muke * ti yo kasane * iya tugitugi ni * sira si k yeru * ama no pi tugi to * kamu nagara * wa go opo kimi no * ame no sita * wosame tamapeba * mononopu no * ya swo tomo no wo wo * nade tamapi * totonope tamapi * wosu kuni no * yomo no pito wo mo * abusapa zu * megumi tamapeba * inisipye yu * na ka ri si sirusi * tabi mane ku * mawosi tamapi nu * ta udakite * koto na ki mi yo to * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * yorodu yo ni * sirusi tuga mu zo * yasumisisi * wa go opo kimi * aki no pana * si ga iro iro ni * myesi tamapi * akira me tamapi * saka miduki * sakayu ru kyepu no * ayani taputwo sa MYS.19.4254
 7. * yam agata ni * mak yeru awo na mo * kibwi pito to * tomo ni si tumeba * tanwosi ku mo aru ka KK.54
 8. * ame tuti to * tomo ni wope mu to * omopitutu * tukape maturi si * kokoro tagapi nu MYS.2.176
 9. * ame tuti to * tomo ni moga mo to * omopitutu * ari kye mu monowo * pasikyeyasi * ipye wo panarete * nami no upe yu * nadusapi ki nite * ara tama no * tukwi pi mo ki pe nu * kari ga ne mo * tugite ki nakeba * taratine no * papa mo tuma ra mo * asa tuyu ni * mo no suswo piduti * yupu gwiri ni * koromo de nurete * saki ku si mo * aru ramu goto ku * ide mi tutu * matu ramu monowo * yo no naka no * pito no nageki pa * api omopa nu * kimi ni are ya mo * aki pagwi no * tirap eru nwo pye no * patu wo pana * kar ipo ni pukite * kumo banare * topo ki kuni pye no * tuyu simo no * samu ki yama bye ni * yadori s eru ramu MYS.15.3691
 10. * kimi ga yuki * mosi pisa ni ara ba * ume yanagwi * tare to tomo ni ka * wa ga kadura ka mu MYS.19.4238
 11. * sirwo tape no * swode sasi kapete * nabiki nuru * wa ga kurwo kami no * ma sira ga ni * nari na mu kipami * arata yo ni * tomo ni ara mu to * tama no wo no * tayezi i imo to * musubi te si * koto pa patasa zu * omop yeri si * kokoro pa toge zu * sirwo tape no * ta moto wo wakare * nikibwi ni si * ipye yu mo idete * midorikwo no * naku wo mo okite * asa gwiri no * obo ni naritutu * yamasiro no * saga raka yama no * yama no ma ni * yuki sugwi nureba * ipa mu subye * se mu subye sira ni * wagimo kwo to * sa ne si tuma ya ni * asita ni pa * ide tati sinwopi * yupu pye ni pa * iri wi nage kapi * waki basamu * kwo no naku gotoni * wotokwo zimono * opi mi udaki mi * asa tori no * ne nomwi naki tutu * kwopuredomo * sirusi wo na mi to * koto twopa nu * mono ni pa aredo * wagimo kwo ga * iri ni si yama wo * yosu ka to so omopu MYS.3.481
 12. * ame tuti no * kamwi pa na kare ya * utukusi ki * wa ga tuma saka ru * pikaru kamwi * nari pata wotomye * tadusapete * tomo ni ara mu to * omopi si ni * kokoro tagapi nu * ipa mu subye * se mu subye sira ni * yupu ta suki * kata ni tori kake * situ nusa wo * te ni tori motite * na sake so to * ware pa inoredo * makite ne si * imo ga tamoto pa * kumo ni tanabiku MYS.19.4236
 13. * ame tuti to * tomo ni pisasi ku * suma pa mu to * omopite ari si * ipye no nipa pa mo MYS.4.578
 14. * aki kaze no * suwe puki nabiku * pagwi no pana * tomo ni kazasa zu * api ka wakare mu MYS.20.4515
 15. * koto si araba * wo patuse yama no * ipa kwi ni mo * komoraba tomo ni * na omopi wa ga se MYS.16.3806
 16. * yo no pito no * taputwobi negapu * nana kusa no * takara mo * ware pa nani se mu * wa ga naka no * uma re ide taru * sira tama no * wa ga kwo purupi pa * aka posi no * akuru asita pa * siki tape no * toko no pye sara zu * tat e redomo * wo redomo * tomo ni tapabu re * yupu tudu no * yupubye ni nareba * iza neyo to * te wo tadusapari * titi papa mo * upe pa na sagari * sakikusa no * naka n i wo ne mu to * utukusi ku * si ga katarapeba * itu si ka mo * pito to nari idete * asi kyeku mo * yo kyeku mo mi mu to * opo bune no * omopi tanomu ni * omopa nu ni * yoko sima kaze no * nipubukani * opopi ki ta reba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * sirwo tape no * tasuki wo kake * maswo kagami * te ni tori motite * ama tu kamwi * apugi kopi nomi * kuni tu kamwi * pusite nuka duki * kakara zu mo * kakari mo * kamwi no manima ni to * tati azari * ware kopi nomedo * simasi ku mo * yo kyeku pa na si ni * yakuyakuni * katati tukupori * asanaasana * ipu koto yami * tamakiparu * inoti taye nure * tati wodori * asi suri sakyebi * pusi apugi * mune uti nakeki * te ni mot e ru * a ga kwo tobasi tu * yo no naka no miti MYS.5.904


showing results 1 to 16 of 16