ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * nakanaka ni * pito to ara zupa * saka tubo ni * nari ni te si ka mo * sake ni simi na mu MYS.3.343
 2. * nakanaka ni * mi zari si ywori pa * api mite pa * kwoposi ki kokoro * masite omopoyu MYS.11.2392
 3. * nakanaka ni * kimi ni kwopwi zupa * pira no ura no * ama nara masi wo * tama mo kari tutu MYS.11.2743a
 4. * nakanaka ni * sinaba yasu kye mu * kimi ga me wo * mi zu pisa naraba * subye na karu be si MYS.17.3934
 5. * sira tama no * pito no so no na wo * nakanaka ni * koto wo sita pape * apa nu pi no * mane ku sugureba * kwopuru pi no * kasanari yukeba * omopi yaru * tadoki wo sira ni * kimo mukapu * kokoro kudakete * tama ta suki * kake nu toki na ku * kuti yama zu * wa ga kwopuru kwo wo * tama kusiro * te ni tori motite * maswo kagami * tadame ni mi neba * sita pi yama * sita yuku midu no * upe ni ide zu * wa ga omopu kokoro * yasu kara nu kamo MYS.9.1792
 6. * nakanaka ni * sinaba yasu kye mu * iduru pi no * iru waki sira nu * ware si kurusi * mo MYS.12.2940
 7. * nakanaka ni * pito to ara zupa * kupa kwo ni mo * nara masi mono wo * tama no wo bakari MYS.12.3086
 8. * nakanaka ni * tatu to si ipaba * kaku bakari * iki no wo nisite * ware kwopwi me ya mo MYS.4.681
 9. * nakanaka ni * nani ka siri kye mu * wa ga yama ni * moyu ru keburi no * yoso ni mi masi wo MYS.12.3033
 10. * nakanaka ni * kimi ni kwopwi zu pa * napa no ura no * ama ni ara masi wo * tama mo karu karu MYS.11.2743b
 11. * nakanaka ni * moda mo ara masi wo * adukina ku * api mi somete mo * ware pa kwopuru ka MYS.12.2899


showing results 1 to 11 of 11