ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * pisakata no * ama no two piraki * takatipo no * take ni amori si * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * pazi yumi wo * ta nigwiri motasi * makagwoya wo * ta basami swopete * opo kume no * masura takye wo wo * saki ni tate * yuki tori opose * yama kapa wo * ipane sakumite * pumi topori * kuni magi situtu * tipayaburu * kamwi wo koto muke * maturope nu * pito wo mo yapasi * paki kiywome * tukape maturite * akidu sima * yamato no kuni no * kasipara no * unebwi no miya ni * miya basira * putwo siri tatete * ame no sita * sira si myesi kyeru * sumyeroki no * ama no pi tugi to * tugwite kuru * kimi no mi yo mi yo * kakusapa nu * aka ki kokoro wo * sumyera bye ni * kipame tukusite * tukape kuru * oya no tukasa to * koto datete * saduke tamap yeru * umi no kwo no * iya tugitugi ni * miru pito no * katari tugitete * kiku pito no * kagami ni se mu wo * atarasi ki * kiywo ki so no na so * oboroka ni * kokoro omopite * muna koto mo * oya no na tatu na * opotomo no * udi to na ni op yeru * masura wo no tomo MYS.20.4465
  2. * oboroka ni * ware si omopaba * kaku bakari * kata ki mikadwo wo * makari de me ya mo MYS.11.2568
  3. * oboroka no * kokoro pa omopazi * wa ga yuwe ni * pito ni kot ita ku * ipa ye si mono wo MYS.11.2535
  4. * itu made ni * ika mu inoti so * oboroka ni * kwopwitutu ara zupa * sina mu masar eri MYS.12.2913
  5. * titi no mwi no * titi no mikoto * papaswo ba no * papa no mikoto * oboroka ni * kokoro tukusite * omopu ramu * so no kwo nare ya mo * masura wo ya * munasi ku aru be ki * adusa yumi * suwe puri okosi * nage ya moti * ti piro i watasi * turugi tati * kosi ni tori paki * asipikwi no * ya tu wo pumi kwoye * sasimakuru * kokoro sayara zu * noti no yo no * katari tugu be ku * na wo tatu be si mo MYS.19.4164
  6. * oboroka ni * ware si omopaba * pito duma ni * ari to ipu imo ni * kwopwi tutu ara me ya MYS.12.2909


showing results 1 to 6 of 6