ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * tunwosapapu * ipami no umi no * koto sapyeku * karanosaki n aru * ikuri ni so * pukamiru opu ru * ariswo ni so * tama mo pa opu ru * tama mo nasu * nabiki ne si kwo wo * pukamiru no * puka mete omopedo * sa ne si ywo pa * ikuda mo ara zu * papu tuta no * wakare si kureba * kimo mukapu * kokoro wo ita mi * omopitutu * kapyeri mi sure do * opo bune no * watari no yama no * momiti ba no * tiri no magapi ni * imo ga swode * saya ni mo mi ye zu * tuma gomoru * yakami no yama no * kumo ma ywori * watarapu tukwi no * wosi kyedomo * kakurwo pi kureba * ama tutapu * iri pi sasi nure * masura wo to * omop yeru ware mo * siki tape no * koromo no swode pa * toporite nure nu MYS.2.135a
 2. * satwo naka ni * naku naru kakye no * ywobi tatete * ita kupa naka nu * komori duma pa mo MYS.11.2803a
 3. * paru same ni * koromo pa ita ku * topora me ya * nanu ka si puraba * nanu ka kozi to ya MYS.10.1917
 4. * isana tori * apumi no umi wo * oki sakete * kogi ki taru pune * pye tukite * kogi kuru pune * oki tu kai * ita ku na pane so * pye tu kai * ita ku na pane so * waka kusa no * tuma no * omopu tori tatu MYS.2.153
 5. * isana tori * apumi no umi wo * oki sakete * kogi ki taru pune * pye tukite * kogi kuru pune * oki tu kai * ita ku na pane so * pye tu kai * ita ku na pane so * waka kusa no * tuma no * omopu tori tatu MYS.2.153
 6. * kasumi tatu * naga ki paru pi no * kure ni kyeru * waduki mo sira zu * murakimo no * kokoro wo ita mi * nuye kwo tori * ura nake woreba * tama ta suki * kake no yorosi ku * topo tu kamwi * wa go opo kimi no * ide masi no * yama kwosu kaze no * pito ri woru * wa ga koromo de ni * asa yopi ni * kapyera pi nureba * masura wo to * omop yeru ware mo * kusa makura * tabi ni si areba * omopi yaru * taduki wo sira ni * ami no ura no * ama wotomye ra ga * yaku sipo no * omopi so yakuru * wa ga sita gokoro MYS.1.5
 7. * kori nur e ru * tapu ni na yori so * kapa kuma no * kuswo buna pam yeru * ita ki mye yatukwo MYS.16.3828
 8. * kamunabwi no * ipa se no mori no * ywobukwodori * ita ku na naki so * wa ga kwopwi masaru MYS.8.1419
 9. * oto nomwi wo * kikite ya kwopwi mu * maswo kagami * tadame ni apite * kwopwi maku mo ita ku MYS.11.2810
 10. * wa ga woka no * aki pagwi no pana * kaze wo ita mi * tiru be ku nari nu * mi mu pito moga mo MYS.8.1542
 11. * opo n araba * ka mo ka mo se mu wo * kasikwo mi to * puri ita ki swode wo * sinobwite aru kamo MYS.6.965
 12. * sa niturapu * kimi ga mi koto to * tamadusa no * tukapi mo ko neba * omopi yamu * wa ga mwi pito ri zo * tipayaburu * kamwi ni mo na opose * ura bye mase * kame mo na yaki so * kwopwi siku ni * ita ki wa ga mwi zo * itisirwo ku * mwi ni simi topori * mura kimo no * kokoro kudakete * sina mu inoti * nipaka ni nari nu * imasara ni * kimi ka wa wo ywobu * taratine no * papa no mikoto ka * momo tara zu * ya swo no timata ni * yupuke ni mo * ura ni mo so twopu * sinu be ki wa ga yuwe MYS.16.3811
 13. * satwo toyome * naku naru kakye no * ywobi tatete * ita kupa naka nu * komori duma pa mo MYS.11.2803b
 14. * pototogisu * ita ku na naki so * na ga kowe wo * satukwi no tama ni * ape nuku made ni MYS.8.1465
 15. * panapada mo * pura nu ame yuwe * nipa tadumi * ita ku na yuki so * pito no siru be ku MYS.7.1370
 16. * adusa yumi * te ni tori motite * masura wo no * satu ya ta basami * tati mukapu * taka matwoyama ni * paru nwo yaku * nwo bwi to miru made * moyuru pwi wo * ika ni to twopeba * tama poko no * miti kuru pito no * naku namita * kwosame ni purite * sirwo tape no * koromo pidutite * tati tomari * ware ni katara ku * nani si ka mo * motona toburapu * kikeba * ne nomwi si naka yu * katareba * kokoro zo ita ki * sumyeroki no * kamwi no mi kwo no * idemasi no * ta bwi no pikari so * kokoda teri taru MYS.2.230
 17. * wa ga yuwe ni * ita ku na wabwi so * noti tupi ni * apazi to ipi si * koto mo ara naku ni MYS.12.3116
 18. * sira kumo no * tanabiku kuni no * awo kumo no * muka busu kuni no * ama kumo no * sita n aru pito pa * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu ramu * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu reba * ame tuti ni * miti tarapasite * kwopure ka mo * mune no yami taru * omope ka mo * kokoro no ita ki * a ga kwopwi zo * pi ni kye ni masaru * itu pa si mo * kwopwi nu toki to pa * ara ne domo * ko no nagatukwi wo * wa ga sekwo ga * sinwopi ni se yo to * ti yo ni mo * sinwopi watare to * yorodu yo ni * katari tugape to * katari site * ko no nagatukwi no * sugwi maku wo * ita mo subye na mi * ara tama no * tukwi no kapareba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti no * ipa toko no * ne pap yeru kadwo ni * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wi kwopwitutu * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zu ni * opo bune no * yukurayukura ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra pa * yomi mo ape nu kamo MYS.13.3329
 19. * paru same pa * ita ku na puri so * sakura bana * imada mi naku ni * tira maku wosi * mo MYS.10.1870
 20. * nubatama no * kurwo kami kapari * sira kete mo * ita ki kwopwi ni pa * apu toki ari kyeri MYS.4.573
 21. * aki to ipeba * kokoro so ita ki * utate kye ni * pana ni naswopete * mi maku pori kamo MYS.20.4307
 22. * asi pikwi no * yama sakura bana * pi narabete * kaku saki taraba * ita ku kwopwi me ya mo MYS.8.1425
 23. * ayu wo ita mi * nagwo no uramwi ni * yosuru nami * iya ti pye siki ni * kwopwi wataru kamo MYS.19.4213
 24. * koromo de no * waku ko yopi ywori * imo mo ware mo * ita ku kwopwi mu na * apu yosi wo na mi MYS.4.508
 25. * akidu sima * yamato no kuni pa * kamu kara to * koto age se nu kuni * sikaredomo * ware pa koto age su * ame tuti no * kamwi mo panapada * wa ga omopu * kokoro sira zu ya * yuku kage no * tukwi mo pe yukeba * tama kagiru * pi mo kasanari * omo pe ka mo * mune yasu kara nu * kwopu re kamo * kokoro no ita ki * suwe tupi ni * kimi ni apa zupa * wa ga inoti no * ik yera mu kipami * kwopwitutu mo * ware pa watara mu * maswo kagami * tadame ni kimi wo * api mi te ba koso * wa ga kwopwi yama me MYS.13.3250


Page of 3      (currently showing results 26 to 50 of 64)