ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * wa ga maturu * kamwi ni pa ara zu * masura wo ni * tuki taru kamwi so * yo ku maturu be si MYS.3.406
 2. * wa ga yadwo ni * saki taru ume wo * tuku ywo yo mi * yopi yopi mise mu * kimi wo koso mate MYS.10.2349
 3. * nubatama no * ywo wataru tukwi no * sayake kupa * yo ku mi te masi wo * kimi ga sugata wo MYS.12.3007
 4. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 5. * tatu no ma mo * ima mo e te sika * awo ni yo si * nara no miyakwo ni * yukite ko mu tame MYS.5.806
 6. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagiropwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 7. * koromo koso * puta pye mo yo ki * sa ywo doko wo * narabe mu kimi pa * kasikwo ki rokamo NSK.47
 8. * tuku ywo yo mi * imo ni apa mu to * tada di kara * ware pa kuredomo * ywo so puke ni kyeru MYS.11.2618
 9. * swora mitu * yamato no kuni * awo ni yo si * nara no miyakwo yu * osi teru * nanipa ni kudari * suminoye no * mitu ni puna nori * tada watari * pi no iru kuni ni * tukapa sa ru * wa ga se no kimi wo * kake maku no * yuyusi kasikwo ki * suminoye no * wa ga opomi kamwi * puna no pe ni * usipaki imasi * puna domo ni * mi tati imasite * sasi yora mu * iswo no saki zaki * kogi pate mu * tomari tomari ni * ara ki kaze * nami ni apase zu * tapirake ku * wite kapyeri mase * moto no mikadwo ni MYS.19.4245
 10. * kamu yo ywori * yosi nwo no miya ni * ari gaywopi * taka sira s eru pa * yama kapa wo yo mi MYS.6.1006
 11. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 12. * tuku ywo yo mi * naku pototogisu * mi maku pori * ware kusa tor eri * mi mu pito moga mo MYS.10.1943
 13. * tamatu sima * mi te si yo kye ku mo * ware pa na si * miyakwo ni yukite * kwopwi maku omopeba MYS.7.1217
 14. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama bye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220
 15. * awo ni yo si * nara no ipye ni pa * yorodu yo ni * ware mo kaywopa mu * wasuru to omopu na MYS.1.80
 16. * ana miniku * sakasi ra wo su to * sake noma nu * pito wo yo ku mireba * saru ni ka mo ni mu MYS.3.344
 17. * tagwo no ne ni * yose tuna papete * yosuredomo * ani ku ya sidusi * so no kapo yo ki ni MYS.14.3411
 18. * paru yama no * asibi no pana no * niku kara nu * kimi ni pa siweya * yosa yu tomo yo si MYS.10.1926
 19. * yasumisisi * wa go opo kimi no * kamu nagara * taka sira si masu * inami nwo no * opumi no para no * ara tape no * pudi wi no ura ni * sibi turu to * ama bune sawaki * sipo yaku to * pito so sapa ni aru * ura wo yo mi * ube mo turi pa su * pama wo yo mi * ube mo sipo yaku * ari gaywopi * mye saku mo sirusi * kiywo ki sira pama MYS.6.938
 20. * yasumisisi * wa go opo kimi no * kamu nagara * taka sira si masu * inami nwo no * opumi no para no * ara tape no * pudi wi no ura ni * sibi turu to * ama bune sawaki * sipo yaku to * pito so sapa ni aru * ura wo yo mi * ube mo turi pa su * pama wo yo mi * ube mo sipo yaku * ari gaywopi * mye saku mo sirusi * kiywo ki sira pama MYS.6.938
 21. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
 22. * inoti wo si * saki ku yo kye mu to * * ipabasiru * tarumi no midu wo * musubite nomi tu MYS.7.1142
 23. * kaku si tutu * ara ku wo yo mi zo * tama kiparu * mizika ki inoti wo * naga ku pori su ru MYS.6.975
 24. * kara koromo * ki nara no satwo no * sima matu ni * tama wo si tuke mu * yo ki pito moga mo MYS.6.952
 25. * kepi no umi no * nipa yo ku a ra si * kari komo no * midare idu miyu * ama no turi bune MYS.3.256a


Page of 6      (currently showing results 1 to 25 of 134)