ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kazapaya no * mipo no ura mwi no * sira tutuzi * mireba kana si * mo * na ki pito omopu ni MYS.3.434b
 2. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 3. * sira nami no * yosuru iswo mwi wo * kogu pune no * kadi toru ma na ku * omopoye si kimi MYS.17.3961
 4. * omopi yaru * tadwoki mo ware pa * ima pa na si * imo ni apa zute * tosi no pe nureba MYS.12.2941
 5. * puta tu na ki * kwopwi wo si sureba * tune no obi wo * mi pye musubu be ku * wa ga mwi pa nari nu MYS.13.3273
 6. * paru pi sura * ta ni tati tukaru * kimi pa kanasi * mo * waka kusa no * tuma na ki kimi si * ta ni tati tukaru MYS.7.1285
 7. * wagimo kwo ni * apu yosi wo na mi * suruga n aru * puzi no taka ne no * moye tutu ka ara mu MYS.11.2695
 8. * kasumi tatu * paru no naga pi wo * oku ka na ku * sira nu yama di wo * kwopwitutu ka ko mu MYS.12.3150
 9. * kasa na mi to * pito ni pa ipite * ama tutumi * tomari si kimi ga * sugata si omopoyu MYS.11.2684
 10. * mi swora yuku * tuku yomi wotokwo * yupu sara zu * me ni pa miredomo * yoru yosi mo na si MYS.7.1372
 11. * suga no ne no * nemokoro kimi ga * musubi te si * wa ga pimo no wo wo * toku pito mo na si MYS.11.2473
 12. * ututu ni pa * apu yosi mo na si * nubatama no * yworu no ime n i wo * tugite mi ye koso MYS.5.807
 13. * kaku situtu * ari nagusamete * tama no wo no * tayete wakareba * subye na karu be si MYS.11.2826
 14. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 15. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 16. * wagimo kwo ga * katami no koromo * na kari seba * nani mono mote ka * inoti tuga masi MYS.15.3733
 17. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagiropwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 18. * yamato di no * sima no ura mwi ni * yosuru nami * apida mo na kye mu * wa ga kwopwi maku pa MYS.4.551
 19. * ikapo kaze * puku pi puka nu pi * ari to ipedo * a ga kwopwi nomwi si * toki na kari kyeri MYS.14.3422
 20. * uzura naku * puri ni si satwo yu * omope domo * nani so mo imo ni * apu yosi mo na ki MYS.4.775
 21. * upa pye na ki * mono kamo pito pa * sika bakari * topo ki ipye di wo * kapyesaku omopeba MYS.4.631
 22. * wa ga sekwo pa * mono na omoposi * koto si araba * pwi ni mo midu ni mo * ware na kye naku ni MYS.4.506
 23. * turugi tati * na no wosi kyeku mo * ware pa na si * ko no koro no ma no * kwopwi no sige ki ni MYS.12.2984
 24. * turubami no * kinu pa pito mwina * koto na si to * ipi si toki ywori * ki posi ku omopoyu MYS.7.1311
 25. * sigure no ame * ma na ku si pureba * mikasa yama * ko nure amane ku * iro duki ni kyeri MYS.8.1553


Page of 24      (currently showing results 1 to 25 of 577)