ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * komori ku no * patuse no yama pa * ide tati no * yorosi ki yama * wasiri de no * yorosi ki yama no * komori ku no * patuse no yama pa * aya ni ura gupasi * * aya ni ura gupasi * NSK.77
 2. * komori ku no * patuse no yama pa * ide tati no * yorosi ki yama * wasiri de no * yorosi ki yama no * komori ku no * patuse no yama pa * aya ni ura gupasi * * aya ni ura gupasi * NSK.77
 3. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo no * kikosi wosu * mi ke tu kuni * kamu kaze no * ise no kuni pa * kuni mireba si mo * yama mireba * taka ku taputwo si * kapa mireba * saya kyeku kiywo si * minatwo nasu * umi mo yutake si * mi watasu * sima mo na taka si * koko wo si mo * ma gupasi mi ka mo * kake maku mo * aya ni kasikwo ki * yama no pye no * isi no para ni * utipi sasu * opo miya tukape * asa pi nasu * ma gupasi * mo * yupu pi nasu * ura gupasi * mo * paru yama no * sinapi sakayete * aki yama no * iro natukasi ki * momo sikwi no * opo miya pito pa * ame tuti to * pi tukwi to tomo ni * yorodu yo ni moga MYS.13.3234
 4. * pana gupasi * * asi kaki gwosi ni * tada pito me * api mi si kwo yuwe * ti tabi nageki tu MYS.11.2565
 5. * ume no pana * ka wo ka gupasi mi * topo kyedomo * kokoro mo sinwo ni * kimi wo si so mopu MYS.20.4500
 6. * iza kwo domo * nwo biru tumi ni * piru tumi ni * wa ga yuku miti no * ka gupasi * * pana tatibana pa * potu ye pa * tori wi garasi * sidu ye pa * pito tori garasi * mi tu guri no * naka tu ye no * potumwori * akara wotomye wo * iza sasaba * yorasi * na KK.43
 7. * simo tu kye nwo * mikamo no yama no * ko nara nosu * ma gupasi * kwo ro pa * ta ga kye ka mota mu MYS.14.3424
 8. * tatibana no * sita puku kaze no * ka gupasi ki * tukupa no yama wo * kwopwi su ara me kamo MYS.20.4371
 9. * mimoro pa * pito no moru yama * moto pye pa * asibi pana saki * suwe pye pa * tubaki pana saku * ura gupasi * * yama zo * naku kwo moru yama MYS.13.3222
 10. * pudi nami pa * sakite tiri ni ki * u no pana pa * ima so sakari to * asipikwi no * yama ni mo nwo ni mo * pototogisu * naki si toyomeba * uti nabiku * kokoro mo sinwo ni * soko wo si mo * ura gwopwisi mito * omopu dwoti * uma uti murete * tadusapari * ide tati mireba * imidu kapa * minatwo no su dori * asa nagi ni * kata ni asari si * sipo miteba * tuma ywobi kapasu * tomosi ki ni * mitutu sugwi yuki * sibutani no * ariswo no saki ni * oki tu nami * yose kuru tama mo * katayori ni * kadura ni tukuri * imo ga tame * te ni maki motite * ura gupasi * * puse no midu umi ni * ama bune ni * ma kadi kainuki * sirwo tape no * swode puri kapyesi * adomopite * wa ga kogi yukeba * wopu no saki * pana tiri magapi * nagisa ni pa * asi gamo sawaki * sazare nami * tatite mo wite mo * kogi meguri * miredomo aka zu * aki saraba * momidi no toki ni * paru saraba * pana no sakari ni * ka mo kaku mo * kimi ga manima nito * kaku si koso * mi mo akirame me * tayuru pi ara me ya MYS.17.3993
 11. * aka ra piku * iro gupasi * kwo wo * siba mireba * pito duma yuweni * ware kwopwi nu be si MYS.10.1999
 12. * pana gupasi * * sakura no mede * koto medeba * paya ku pa mede zu * wa ga meduru kwo ra NSK.67
 13. * iza agi * nwo ni piru tumi ni * piru tumi ni * wa ga yuku miti ni * ka gupasi * * pana tatibana * sidu ye ra pa * pito mwina tori * potu ye pa * tori wi garasi * mi tu guri no * naka tu ye no * pupo gomori * akar eru wotomye * iza sakaba ye na NSK.35


showing results 1 to 13 of 13