ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * kamunadukwi * sigure no ame puri * yama gwiri no * ibuse ki a ga mune * ta wo miba yama mu MYS.10.2263b
  2. * komori nomwi * woreba ibuse mi * nagusamu to * ide tati kikeba * ki naku pigurasi MYS.8.1479
  3. * utate kye ni * kokoro ibuse si * koto pakari * yo ku se wa ga sekwo * ap yeru toki dani MYS.12.2949
  4. * pisakata no * ame no puru pi wo * tada pito ri * yama pye ni woreba * ibuse kari kyeri MYS.4.769
  5. * opo kimi no * topo no mikado to * maki tamapu * tukasa no manima * mi yuki puru * kwosi ni kudari ki * ara tama no * tosi no itu tose * siki tape no * ta makura maka zu * pimo toka zu * maro ne wo sureba * ibuse mito * kokoro nagusa ni * nadesikwo wo * yadwo ni maki oposi * natu no nwo no * sa yuri piki uwete * saku pana wo * ide mi ru gotoni * nadesikwo ga * so no pana duma ni * sa yuri bana * yuri mo apa mu to * nagusamuru * kokoro si na kupa * ama zakaru * pina ni pito pi mo * aru be ku mo are ya MYS.18.4113
  6. * nagatukwi no * sigure no ame no * yama gwiri no * ibuse ki a ga mune * ta wo miba yama mu MYS.10.2263a
  7. * taratine no * papa ga kapu kwo no * maywo komori * ibuse ku mo aru ka * imo ni apa zusite MYS.12.2991
  8. * ama gomori * kokoro ibuse mi * ide mireba * kasuga no yama pa * iro duki ni kyeri MYS.8.1568
  9. * midu tori no * kamo no sumu ike no * sita pwi na mi * ibuse ki kimi wo * kyepu mi turu kamo MYS.11.2720


showing results 1 to 9 of 9