ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * omopi taye * wabwi ni si mono wo * nakanaka ni * na ni ka kurusi ku * api mi some kye mu MYS.4.750
 2. * tama ta suki * kake neba kurusi * * kake tare ba * tugi te mi maku no * posi ki kimi kamo MYS.12.2992
 3. * pototogisu * ki naku satukwi ni * saki nipopu * pana tatibana no * ka gupasi ki * oya no mi koto * asa yopi ni * kika nu pi mane ku * ama zakaru * pina ni si woreba * asipikwi no * yama no tawori ni * tatu kumo wo * yoso nomwi mi tutu * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * nagwo no ama no * kaduki toru to ipu * sira tama no * mi gaposi * mi omowa * tada mukapi * mi mu toki made pa * matu kape no * sakaye imasane taputwo ki a ga kimi MYS.19.4169
 4. * miyakwo n aru * are taru ipye ni * pito ri neba * tabi ni masarite * kurusi karu be si MYS.3.440
 5. * natu no nwo no * sige mi ni sak yeru * pimye yuri no * sira ye nu kwopwi pa * kurusi ki mono so MYS.8.1500
 6. * pikwo posi no * omopi masu ramu * kokoro ywori * miru ware kurusi * * ywo no puke yukeba MYS.8.1544
 7. * koto twopa nu * kwi sura imo to se * ari to ipu wo * tada pito ri kwo ni * aru ga kurusi sa MYS.6.1007
 8. * pototogisu * ita ku na naki so * pito ri wite * i no neraye nu ni * kikeba kurusi * mo MYS.8.1484
 9. * yopi yopi ni * wa ga tati matu ni * kedasi ku mo * kimi ki masa zupa * kurusi karu be si MYS.12.2929
 10. * komori nomwi * kwopureba kurusi * * nadesikwo no * pana ni saki de yo * asanasana mi mu MYS.10.1992
 11. * masura wo pa * tomo no sawaki ni * nagusamoru * kokoro mo ara me * ware zo kurusi ki MYS.11.2571
 12. * subye mo na ku * kuru si ku areba * ide pasiri * inana to omopedo * kwo ra ni sayari nu MYS.5.899
 13. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswo ba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kyepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tamakiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 14. * opo kimi no * make no manima ni * sinazakaru * kwosi wo wosame ni * idete ko si * masura ware sura * yo no naka no * tune si na kyereba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku no * pi ni kyeni maseba * kanasi kyeku * koko ni omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * asipikwi no * yama ki pyenarite * tama poko no * miti no topo kyeba * ma dukapi mo * yaru yosi mo na mi * omoposi ki * koto mo kaywopa zu * tamakiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * komori wite * omopi nagekapi * nagusamuru * kokoro pa na si ni * paru pana no * sak yeru sakari ni * omopu dwoti * ta wori kazasa zu * paru no nwo no * sikemi tobi kuku * ugupisu no * kowe dani kika zu * wotomye ra ga * paru na tuma su to * kurenawi no * aka mo no suswo no * paru same ni * nipopi pidutite * kaywopu ramu * toki no sakari wo itadura ni * sugusi yari ture * sinwopa s eru * kimi ga kokoro wo * urupasi mi * ko no ywo sugara ni * i mo ne zuni * kyepu mo simyera ni * kwopwitutu so woru MYS.17.3969
 15. * ama no gapa * se ze ni sira nami * taka kyedomo * tada watari ki nu * mataba kurusi mi MYS.10.2085
 16. * nakanaka ni * sinaba yasu kye mu * iduru pi no * iru waki sira nu * ware si kurusi * mo MYS.12.2940
 17. * okure wite * kwopwiba kurusi * mo * asa gari no * kimi ga yumi ni mo * nara masi mo nowo MYS.14.3568
 18. * arikinu no * sawesawe sidumi * ipye no imo ni * mono ipa zu ki nite * omopi gurusi * mo MYS.14.3481
 19. * nubatama no * ko no ywo na ake so * akara piku * asa yuku kimi wo * mataba kurusi * mo MYS.11.2389
 20. * tune kaku si * kwopureba kurusi * * simasi ku mo * kokoro yasu me mu * koto pakari se yo MYS.12.2908
 21. * tukwikusa ni * koromo iro dori * sura me domo * uturopu iro to * ipu ga kurusi sa MYS.7.1339
 22. * topo duma no * koko ni ara neba * tamapoko no * miti wo ta dopo mi * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * kurusi ki mono wo * mi swora yuku * kumo ni mo ga mo * taka tobu * tori ni mo ga mo * asu yukite * imo ni koto dopi * wa ga tame ni * imo mo koto na ku * imo ga tame * ware mo koto na ku * ima mo miru goto * tagupite moga mo MYS.4.534
 23. * miti no siri * puka tu sima yama * simasi ku mo * kimi ga me mi neba * kurusi kari kyeri MYS.11.2423
 24. * adisapapu * me pa aka zara ne * tadusapari * koto twopa naku mo * kurusi kari kyeri MYS.12.2934
 25. * komori nomwi * kwopureba kurusi * * yama no pa yu * ide kuru tukwi no * arapasaba ika ni MYS.16.3803


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 62)