ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * patu yuki pa * ti pye ni puri sikye * kwopwisi ku no * opo karu ware pa * mitutu sinwopa mu MYS.20.4475
 2. * aki sareba * kwopwisi mi imo wo * ime ni dani * pisasi ku mi mu wo * ake ni kyeru kamo MYS.15.3714
 3. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 4. * ura gwopwisi * * wa ga se no kimi pa * nadesi kwo ga * pana ni moga mo na * asanasana mi mu MYS.17.4010
 5. * misagwo wiru * su ni wiru pune no * kogi de na ba * ura gwopwisi kye mu * noti pa api nu tomo MYS.12.3203
 6. * inisipye ywo * sinwopi ni kyereba * pototogisu * naku kowe kikite * kwopwisi ki mo nowo MYS.18.4119
 7. * tama poko no * miti ni ide tati * wakare naba * mi nu pi sa mane mi * kwopwisi kye mu kamo MYS.17.3995a
 8. * kwopwi si kyeba * katami ni se mu to * wa ga yadwo ni * uwe si pudi nami * ima saki ni kyeri MYS.8.1471
 9. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswoba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tama kiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 10. * apumi no ya * yabase no sinwo wo * ya paga zute * makoto ari e me ya * kwopwi si ki mono wo MYS.7.1350
 11. * tama poko no * miti ni ide tati * wakare naba * mi nu pi pisasi mi * kwopwisi kye mu kamo MYS.17.3995b
 12. * tama kusige * putagami yama ni * naku tori no * kowe no kwopwisi ki * toki pa ki ni kyeri MYS.17.3987
 13. * opo bune ni * ma kadi sizi nuki * kogu poto mo * kokodaku kwopwisi * * tosi ni araba ika ni MYS.11.2494
 14. * pisakata no * ame pa puri siku * nadesikwo ga * iya patu pana ni * kwopwisi ki wa ga se MYS.20.4443
 15. * tukusi di no * kada no opo sima * simasi ku mo * mi neba kwopwisi ki * imo wo okite ki nu MYS.15.3634
 16. * kwopwi si kupa * katami ni se yo to * wa ga sekwo ga * uwe si aki pagwi * pana saki ni kyeri MYS.10.2119
 17. * mase gwosi ni * mugi pamu kwoma no * nora yuredo * napo si kwopwisi ku * omopi kane tu mo MYS.12.3096
 18. * kwopwisi kye pa * swode mo pura mu wo * muzasi nwo no * ukyera ga pana no * iro ni du na yume MYS.14.3376a
 19. * kwopwisi kyeku * ke naga ki mono wo * apu be karu * yopi dani kimi ga * ki masa zaru ramu MYS.10.2039
 20. * kwopwisi kyeba * ki mase wa ga sekwo * kakituyagwi * ure tumi karasi * ware tati mata mu MYS.14.3455
 21. * kaku site mo * api mi ru monowo * sukuna ku mo * tosi tukwi pu reba * kwopwisi kyere ya mo MYS.18.4118
 22. * ima no goto * kwopwisi ku kimi ga * omopoyeba * ika ni ka mo se mu * suru subye no na sa MYS.17.3928
 23. * pori ye ywori * miwo saka noboru * kadi no oto no * ma na ku so nara pa * kwopwisi kari kyeru MYS.20.4461
 24. * ama zakaru * pina wosame nito * opo kimi no * make no manima ni * idete ko si * ware wo okuru to * awo ni yo si * nara yama sugwite * idumi gapa * kiywo ki kapara ni * uma todome * wakare si toki ni * ma saki kute * are kapyeri ko mu * tapirake ku * ipapite mate to * katarapite * ko si pi no kipami * tama poko no * miti wo ta dopo mi * yama kapa no * pyenarite areba * kwopwisi kyeku * ke naga ki monowo * mi maku pori * omopu apida ni * tamadusa no * tukapi no k yereba * uresi mito * a ga mati twopu ni * oyodure no * tapa koto to kamo * pasikiyosi * * na oto no mikoto * nani si ka mo * toki si pa ara mu wo * pada susuki * po n iduru aki no * pagwi no pana * nipop yeru yadwo wo * asa nipa ni * ide tati narasi * yupu nipa ni * pumi tapirage zu * sapo no uti no * satwo wo yuki sugwi * asipikwi no * yama no konure ni * sira kumo ni * tati tanabiku to * are ni tuge turu MYS.17.3957
 25. * kaki kazwopu * putagami yama ni * kamusabwite * tat eru tuga no kwi * moto mo ye mo * oyazi * tokipa ni * pasikiyosi * * wa ga se no kimi wo * asa sara zu * apite koto dopi * yupu sareba * te tadusaparite * imidu kapa * kiywo ki kaputi ni * ide tatite * wa ga tati mireba * ayu no kaze * ita ku si pukeba * minatwo ni pa * sira nami taka mi * tuma ywobu to * su dori pa sawaku * asi karu to * ama no wo bune pa * iri ye kogu * kadi no oto taka si * soko wo si mo * aya ni tomosi mi * sinwopitutu * aswobu sakari wo * sumyeroki no * wosu kuni nareba * mikoto moti * tati wakareba * okure taru * kimi pa aredomo * tama poko no * miti yuku ware pa * sira kumo no * tanabiku yama wo * ipa ne pumi * kwoye pyenari naba * kwopwisi kyeku * ke no naga kye mu so * soko mopeba * kokoro si ita si * pototogisu * kowe ni ape nuku * tama ni moga * te ni maki motite * asa ywopi ni * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi * MYS.17.4006


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 28)