ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * pasikiyasi * * okina no uta ni * opoposi ki * kokono no kwo ra ya * kamake te wora mu MYS.16.3794
 2. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama bye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220
 3. * ime ni dani * mi zari si mono wo * opoposi ku * miya de mo suru ka * sa pinokuma mwi wo MYS.2.175
 4. * kumo ma ywori * sa wataru tukwi no * opoposi ku * api mi si kwo ra wo * mi mu yosi mo ga mo MYS.11.2450
 5. * kasuga yama * asa wiru kumo no * opoposi ku * sira nu pito ni mo * kwopuru mono kamo MYS.4.677
 6. * yupu duku ywo * aka toki yamwi no * opoposi ku * mi si pito yuweni * kwopwi wataru kamo MYS.12.3003
 7. * aki no ywo no * kwiri tati watari * opoposi ku * ime ni so mi turu * imo ga sugata wo MYS.10.2241
 8. * nubatama no * ywo wataru kari pa * opoposi ku * iku ywo wo pete ka * ono ga na wo noru MYS.10.2139
 9. * asa pi teru * sima no mikadwo ni * opoposi ku * pito oto mo se neba * ma ura ganasi * mo MYS.2.189
 10. * aki pagwi no * tiri yuku mireba * opoposi mi * tuma gwopwi su rasi * sa wo sika naku mo MYS.10.2150
 11. * nubatama no * ywo gwiri no tatite * opoposi ku * ter eru tuku ywo no * mireba kanasi sa MYS.6.982
 12. * ono duma wo * pito no satwo ni oki * opoposi ku * mi tutu so ki nuru * ko no miti no apida MYS.14.3571
 13. * kagu yama ni * kumo wi tanabiki * opoposi ku * api mi si kwo ra wo * noti kwopwi mu kamo MYS.11.2449


showing results 1 to 13 of 13