ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * arare puri * kwisimi ga take wo * sagasi mi to * kusa tori panati * imo ga te wo toru MYS.3.385
  2. * pasi tate no * kurapasi yama pa * sagasi kyedo * imwo to noboreba * sagasi ku mo ara zu KK.70
  3. * pasi tate no * kurapasi yama pa * sagasi kyedo * imwo to noboreba * sagasi ku mo ara zu KK.70
  4. * pasi tate no * kurapasi yama wo * sagasi mito * ipa kaki kanete * wa ga te tora su mo KK.69
  5. * arare puru * kisima ga take wo * sagasi mito * kusa twori kanete * imo ga te wo tworu FK.19
  6. * pasi tate no * sagasi ki yama mo * wagimo kwo to * puta ri kwoyureba * yasu musiro kamo NSK.61


showing results 1 to 6 of 6