ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * koromo de ni * arasi no pukite * samu ki ywo wo * kimi ki masa zupa * pito ri ka mo ne mu MYS.13.3282
 2. * kari ga ne pa * tukapi ni ko mu to * sawaku ramu * aki kaze samu mi * so no kapa no upe ni MYS.17.3953
 3. * waka no ura ni * sira nami tatite * oki tu kaze * samu ki yupubye pa * yamato si omopoyu MYS.7.1219
 4. * yosi we ya si * kwopwizi to sure do * aki kaze no * samu ku puku ywo pa * kimi wo si so omopu MYS.10.2301
 5. * momiti ba wo * tirasu sigure no * puru nape ni * ywo sape so samu ki * pito ri si nureba MYS.10.2237
 6. * wagimo kwo pa * koromo ni ara namu * aki kaze no * samu ki ko no koro * sita ni ki masi wo MYS.10.2260
 7. * ywo wo samu mi * asa two wo piraki * ide mireba * nipa mo podoro ni * yuki so puri taru MYS.10.2318b
 8. * awa yuki no * nipa ni puri siki * samu ki ywo wo * ta makura maka zu * pito ri kamo ne mu MYS.8.1663
 9. * kari komo no * pito pye wo sikite * sa nuredomo * kimi to si nureba * samu kye ku mo na si MYS.11.2520
 10. * aki no ywo pa * aka toki samu si * sirwo tape no * imo ga koromo de * ki mu yosi moga mo MYS.17.3945
 11. * ima ywori pa * aki kaze samu ku * puki na mu wo * ika ni ka pito ri * naga ki ywo wo ne mu MYS.3.462
 12. * kari ga ne no * samu ku naki si yu * kasuga n aru * mikasa no yama pa * iro duki ni kyeri MYS.10.2212
 13. * asi bye ni pa * tadu ga ne nakite * minatwo kaze * samu ku puku ramu * tuwo no saki pa mo MYS.3.352
 14. * aki kaze no * samu ki asake wo * sanu no woka * kwoyu ramu kimi ni * kinu kasa masi wo MYS.3.361
 15. * tabi koromo * ya pe ki kasanete * i nuredomo * napo pada samu si * imo ni si ara neba MYS.20.4351
 16. * ama kumo no * yoso ni kari ga ne * kiki si ywori * padare simo puri * samu si ko no ywo pa MYS.10.2132a
 17. * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * niki bwi ni si * ipye wo oki * komori ku no * patu se no kapa ni * pune ukete * wa ga yuku kapa no * kapa kuma no * yaswokuma oti zu * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * tama poko no * miti yuki kurasi * awo ni yo si * nara no miyakwo no * sapo kapa ni * i yuki itarite * wa ga ne taru * koromo no upe yu * asa tuku ywo * sayaka ni mireba * tape no po ni * yworu no simo puri * ipa toko to * kapa no midu kori * samu ki ywo wo * yasumu koto na ku * kaywopitutu * tukur eru ipye ni * ti yo madeni * ki mase opo kimi yo * ware mo kaywopa mu MYS.1.79
 18. * imo ni kwopwi * wa ga naku namita * siki tape no * makura toporite * makeba samu si mo MYS.11.2549b
 19. * kari ga ne no * samu ki asake no * tuyu na ra si * kasuga no yama wo * momitasu mono pa MYS.10.2181
 20. * asari su to * iswo ni sumu tadu * ake yukeba * pama kaze samu mi * ono duma ywobu mo MYS.7.1198
 21. * kyesa no asake * aki kaze samu si * topo tu pito * kari ga ki naka mu * toki tika mi kamo MYS.17.3947
 22. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 23. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 24. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 25. * ipye sakari * tabi ni si areba * aki kaze no * samu ki yupubye ni * kari naki wataru MYS.7.1161


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 61)