ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * nubatama no * ywo wataru tukwi no * sayake kupa * yo ku mi te masi wo * kimi ga sugata wo MYS.12.3007
 2. * puti mo se mo * kiyo ku sayake si * pakata gapa * ti tose wo matite * sum yeru kapa kamo SNK.7
 3. * masura wo no * satu ya ta pasami * tati mukapi * i ru * matwokata pa * miru ni sayake si MYS.1.61
 4. * mi yosi nwo no * yosi nwo no miya pa * yama kara si * taputwo karu ra si * kapa kara si * sayake karu ra si * ame tuti to * naga ku pisasi ku * yorodu yo ni * kapara zu ara mu * idemasi no miya MYS.3.315
 5. * omopa nu ni * sigure no ame pa * puri tare do * ama kumo parete * tuku ywo sayake si MYS.10.2227
 6. * yasumisisi * wa go opo kimi no * myesi tamapu * yosi nwo no miya pa * yama taka mi * kumo so tanabiku * kapa paya mi * se no oto so kiywo ki * kamu sabwite * mireba taputwo ku * yorosi nabe * mireba sayake si * ko no yama no * tukwiba nomwi koso * ko no kapa no * tayeba nomwi koso * momo sikwi no * opo miya tokoro * yamu toki mo ara me MYS.6.1005
 7. * turugi tati * iyoyo twogu be si * inisipye yu * sayake ku opite * ki ni si so no na so MYS.20.4467
 8. * opo tagi wo * sugwite natumwi ni * tika dukite * kiywo ki kapa se wo * miru ga sayake sa MYS.9.1737
 9. * mi yosi nwo no * ipa moto sara zu * naku kapadu * ube mo naki kyeri * kapa wo sayake mi MYS.10.2161
 10. * opo umi no * mina soko toyomi * tatu nami no * yora mu to omop yeru * iswo no sayake sa MYS.7.1201
 11. * mi moro no * kamunabwi yama ni * i po ye sasi * sizi ni opwi taru * tuga no kwi no * iya tugitugi ni * tama kadura * tayuru koto na ku * ari tutu mo * yama zu kaywopa mu * asuka no * puru ki miyakwo pa * yama taka mi * kapa toposiro si * paru no pi pa * yama si migapo si * * aki no ywo pa * kapa si sayake si * asa kumo ni * tadu pa midare * yupu gwiri ni * kapadu pa sawaku * miru goto ni * ne nomwi si naka yu * inisipye omopeba MYS.3.324
 12. * opo kimi no * mikasa no yama no * obi ni s e ru * poso tani gapa no oto no * sayake sa MYS.7.1102
 13. * tuku ywo yo si * kapa to sayake si * iza koko ni * yuku mo yuka nu mo * aswobite yuka mu MYS.4.571
 14. * kyepu mo kamo * asuka no kapa no * yupu sara zu * kapadu naku se no * sayake ku aru ramu MYS.3.356a
 15. * ko no koro no * aki no asake ni * kwiri gomori * tuma ywobu sika no * kowe no sayake sa MYS.10.2141
 16. * asa pi sasi * so gapi ni mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tatiyama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi ka mo * ipa no kamusabwi * tama kiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa MYS.17.4003
 17. * momo sikwi no * opo miya pito no * makari dete * aswobu ko yopi no * tukwi no sayake sa MYS.7.1076
 18. * sazare nami * iswo * kwosi di n aru * notose gapa * oto no sayake sa * tagitu se goto ni MYS.3.314
 19. * asuka gapa * ima mo ka motona * yupu sara zu * kapadu naku se no * sayake ku aru ramu MYS.3.356b
 20. * masura wo no * satu ya ta basami * mukapi tati * iru ya * matwokata * pama no sayake sa FK.20
 21. * sumyeroki no * topo ki mi yo ni mo * osi teru * nanipa no kuni ni * ame no sita * sira si myesi ki to * ima no yo ni * taye zu ipitutu * kake maku mo * aya ni kasikwo si * kamu nagara * wa go opo kimi no * uti nabiku paru no pazime pa * yati kusa ni * pana saki nipopi * yama mireba * mi no tomosi ku * kapa mireba * mi no sayake ku * mono gotoni * sakayuru toki to * myesi tamapi * akirame tamapi * siki mas eru * nanipa no miya pa * kikosi wosu * yo mo no kuni ywori * tate maturu * mitukwi no pune pa * pori ye ywori * miwo biki situtu * asa nagi ni * kadi piki nopori * yupu sipo ni * sawo sasi kudari * adi mura no * sawagi kipopite * pama ni idete * una para mi reba * sira nami no * ya pye woru ga upe ni * ama wo bune * para ra ni ukite * opo mike ni * tukape maturu to * woti koti ni * izari turi kyeri * sokidaku mo * ogiro na ki kamo * kokibaku mo * yutake ki kamo * koko mi reba * ube si kamwi yo yu * pazime kye rasi mo MYS.20.4360
 22. * mukasi mi si * kiza no wo gapa wo * ima mireba * iyoyo sayake ku * nari ni kyeru kamo MYS.3.316
 23. * suminoye no * kwisi no matu ga ne * uti sarasi * yose kuru nami no * oto no sayake sa MYS.7.1159
 24. * mi maku pori * ko siku mo siru ku * yosinwo gapa * oto no sayake sa * miru ni tomosi ku MYS.9.1724
 25. * patuse gapa * sira yupu pana ni * oti tagitu * se wo sayake mi to * mi ni ko si ware wo MYS.7.1107


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 29)