ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * tama kusige * opopu wo yasu mi * akete yukaba * kimi ga na pa aredo * wa ga na si wosi * mo MYS.2.93
 2. * asa two wo * paya ku na ake so * adisapapu * me ga poru kimi ga * ko yopi ki mas eru MYS.11.2555
 3. * wa ga omopi wo * pito ni sirure ya * tama kusige * piraki ake tu to * ime ni si mi yuru MYS.4.591
 4. * sira tama no * apida aketutu * nuk yeru wo mo * kukuri yosureba * mata apu mono wo MYS.11.2448
 5. * pito ni mi yuru * upe pa musubite * pito no mi nu * sita bimo akete * kwopuru pi so opo ki MYS.12.2851
 6. * toko yo pye ni * kumo tati wataru * tamakusige * patuka ni ake si * ware zo kanasi ki FK.16
 7. * pasikiyasi * * puka nu kaze yuwe * tama kusige * akete sa ne ni si * ware so kuyasi ki MYS.11.2678
 8. * ama zakaru * pina ni tukwi pe nu * sikaredomo * yupi te si pimo wo * toki mo ake naku ni MYS.17.3948
 9. * yupu saraba * yadwo ake makete * ware mata mu * ime ni api mi ni * ko mu to pu pito wo MYS.4.744
 10. * ama ma akete * kuni mi mo se mu wo * puru satwo no * pana tatibana pa * tiri ni kye mu kamo MYS.10.1971
 11. * suminoye no * kwo pama no sizimi * ake mo mi zu * komori ni nomwi ya * kwopwi watari na mu MYS.6.997
 12. * koma nisiki * pimo toki akete * yupu pye dani * sira zu aru inoti * kwopwitutu ka ara mu MYS.11.2406
 13. * sa ywo pukete * ima pa ake nu to * two wo ake te * kwi pye yuku kimi wo * itu to ka mata mu MYS.13.3321
 14. * takamatwo no * wo bana puki kwosu * aki kaze ni * pimo toki akena * tada nara zu tomo MYS.20.4295
 15. * asipikwi no * yama sakura two wo * ake okite * wa ga matu kimi wo * tare ka todomu ru MYS.11.2617
 16. * midu no ye no * urasima no kwo ga * tama kusige * ake zu ari seba * mata mo apa masi wo FK.15
 17. * kaki po nasu * pito pa ipedomo * koma nisiki * pimo toki ake si * kimi nara naku ni MYS.11.2405
 18. * asa two akete * mono mopu toki ni * sira tuyu no * ok yeru aki pagwi * mi ye tutu motona MYS.8.1579
 19. * wagimo kwo ni * kwopwi subye na ka ri * mune wo atu mi * asa two akureba * mi yuru kwiri kamo MYS.12.3034


showing results 1 to 19 of 19